Šiesty workshop

Workshop pre triednych učiteľov a výchovných poradcov základných škôl

V rámci dňa otvorených, ktorý sa konal dňa 22.10.2013 sme privítali v našej škole okrem žiakov ZŠ a ich rodičov, aj výchovných poradcov. Stretnutiu predchádzalo rozšírenie informácií o chystanej akcii zameranej na kariérny rast výchovných poradcov. Konkrétne šlo o osobné pozvania, pozvánky formou osobných e-mailov, rozoslanie oficiálnych pozvánok (osobne doručených, poslaných na adresy vedenia ZŠ a na konkrétne adresy výchovných poradcov), pozvánky cez Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Program:

 1. Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Horáka, ktorý privítal výchovné poradkyne a informoval ich o histórii, súčasnosti, cieľoch, zámeroch a úspechoch školy. Pozornosť upriamil aj na nové odbory, ktoré treba predstaviť žiakom končiacich ročníkov ZŠ.
 2. Výchovná poradkyňa Ing. Šuhajdová informovala výchovných poradcov o náplni štúdia v jednotlivých študijných a učebných odboroch, rozdala propagačné materiály o škole a ukázala im úspešné práce, ktoré školu reprezentovali v súťaži SOČ.
 3. Zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Daubnerová a Ing. Sládečková, zapojené do realizácie švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“, oboznámili výchovné poradkyne s rozbehnutým projektom. Osobitne sa venovali jednotlivým aktivitám projektu v naviazanosti na našu školu. Veľmi dôležitou súčasťou projektu je propagácia odborného vzdelávania a prípravy. Túto časť aktivity zastrešuje spoločnosť mediamedia, s.r.o. Ing. Daubnerová informovala aj o spolupráci školy so zahraničnými partnermi a pridala aj porovnanie školského systému odbornej prípravy vo Švajčiarsku a na Slovensku.
 4. Zástupkyňa firmy mediamedia, s.r.o. p. Kipikašová informovala výchovné poradkyne o aktivitách ich spoločnosti v rámci projektu „ Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“. Výchovné poradkyne sú jednou z cieľových skupín, pretože môžu ovplyvniť smerovanie žiakov končiacich ročníkov ZŠ v ich ďalšom štúdiu.
 5. Prestávka na občerstvenie pre VP aj pre žiakov, s ktorými niektoré výchovné poradkyne prišli spoločne.
 6. Príhovory hostí p. Matúšovej a Ing. Dugoviča.
  Pani Matúšová oboznámila výchovné poradkyne s organizáciou semináru pre žiakov III. ročníkov študijného odboru pracovník marketingu. Ide o výjazdový seminár, ktorého súčasťou je okrem vzdelávacích aktivít aj vypracovanie a prezentácia vlastného žiackeho projektu. Zhodnotila spoluprácu so školou z pohľadu externého zamestnanca.
  Ing. Dugovič doplnil mozaiku školy z pohľadu absolventa školy, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium a v súčasnosti je úspešným podnikateľom. O svojom štúdiu a podnikaní zvykne besedovať aj s našimi žiakmi, čo im pomáha v oblasti orientácie sa na trhu práce.
 7. Prehliadka školy spojená s ukážkami praktických zručností žiakov v gastronomických a potravinárskych odboroch.
 8. Neformálna diskusia. V rámci diskusie sa výchovné poradkyne podrobnejšie informovali o jednotlivých učebných a študijných odboroch a o možnostiach uplatnenia absolventov. Taktiež ich zaujímalo počet plánovaných tried v budúcom školskom roku, bližšie informácie o učebnom odbore biochemik. Výchovné poradkyne zaujímala aj krúžková činnosť na našej škole a akreditované kurzy realizované na našej SOŠ. Väčšina otázok smerovala na riaditeľa školy Dr. Jozefa Horáka, ktorý vyčerpávajúco odpovedal na dané témy. Odovzdanie propagačných tašiek VP – tričko, pero, propagačné materiály, cukrovinky pre žiakov ZŠ.
 9. Záver. Výchovné poradkyne vysoko hodnotili organizačné zabezpečenie a priebeh workshopu, osobitne si cenili pozitívny a otvorený prístup pána riaditeľa školy.