12.2.2015 prebehli súťažné prezentácie žiakov, ktorí sa zúčastnili filmového festivalu Ekotopfilm. V tomto roku prebehol už 41. ročník prehliadky kvalitných filmov, sprievodného programu a environmentálnej osvety. Žiaci prezentovali obsah a hlavnú myšlienku filmov, ktoré videli. Vyjadrili svoj názor na problematiku prezentovanú na festivale ekologických filmov. Po posúdení kvality prezentácií prebehlo vyhodnotenie a odovzdanie cien víťazom:

  1. miesto Kristína Simonová - II.PH
  2. miesto Michaela Moravčíková - II.KČ
  3. miesto Laura Jirkovská - III.PH, Filip Sloboda - I.PH

Členovia komisie, ktorá hodnotila prezentácie žiakov:
PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy
Ing. Alena Štrauchová - koordinátorka environmentálnej výchovy
Ing. Brigita Šuhajdová - vyučujúca predmetu ekológia

Dňa 10. decembra 2014 pokračovala výučba predmetu Právna klinika pre komunity, určená pre žiakov ZŠ a SŠ a pre ústavy nápravnej výchovy. Cieľom bolo oboznámiť žiakov so základmi súkromného práva a zvýšiť ich právne vedomie. 

Témou vyučovacích hodín boli:

  • spôsobilosť na právne úkony
  • rodinné právo - manželstvo, vznik, rozvod, výživné, úprava styku s maloletým po rozvode
  • trestné právo - skutkové podstaty trestných činov a sadzby trestov. 

Vyučovali študentky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
Bc. Lenka Staníková a Bc. Zuzana Mäsiarová, odborný dohľad mal: Mgr. Samuel Rybnikár

Program absolvovali žiaci IV.MK a V.HA triedy.

Mgr. Dana Dzurillová