Vedenie školy privítalo dňa 7.11.2017 výchovných poradcov ZŠ z Petržalky pod
vedením PhDr. Kurilovej, metodičky pre výchovných poradcov z CPPPaP
Švabinského 7.
Hosťami na stretnutí bola Mgr. Eva Beňačková, vedúca referátu školstva z OŠaŠ
a Mgr. Pavlína Nekorancová PhD. z VÚDPaPu, ktorá oboznámila prítomných
s možnosťami práce s digitálnou aplikačnou platformou na riadenie Komplexného
poradenského systému SR – KomposyT.
Výchovných poradcov a hostí privítal riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák
a oboznámil ich s novinkami, ktoré škola pripravila pre svojich žiakov a ich učiteľov
a majstrov OV, od ostatného stretnutia s VP.
Výchovná poradkyňa Ing. Brigita Šuhajdová previedla VP po škole, oboznámila
ich s možnosťami štúdia a mimoškolskou činnosťou v našej škole. VP ocenili aj
možnosť zúčastniť sa na hodine technológie, ktorú viedla Ing. Alena Brandšteterová.
Mali možnosť vidieť prípravu jedál tak, ako prebieha pri výuke prvákov hotelovej
akadémie. Ing. Danica Daubnerová, zástupkyňa pre OV a hlavná majsterka Ing.
Janka Krošláková zabezpečili občerstvenie pre hostí a boli prínosom v neformálnej
diskusii, ktorá sa rozprúdila na stretnutí.
Na záver vystúpili PhDr. Kurilová a Mgr. Beňačková s poďakovaním za skvelú
organizáciu stretnutia a jeho prínos, k čomu sa pridali aj prítomní výchovní
poradcovia.


Vypracovala Ing. Brigita Šuhajdová,
výchovná poradkyňa