Zasadnutie októbrovej žiackej školskej rady bolo naozaj obsahovo bohaté. 

Zrhnuli sme ho do týchto bodov:

1. Otvorenie
Zasadnutie privítaním hostí – p.riaditeľ, p.zástupca, hlavná p. majsterka, otvorila predsedníčka ŽŠR Nikola Dobijová. 


2. Informácie Mgr. Hamarovej
Mgr. Hamarová informovala o kritériách medzitriednej súťaže a o formách a potrebnej participácii našich žiakov na propagácii našej školy priamo na základných školách v mieste svojho bydliska i na organizovaných podujatiach zameraných na výber povolania pre žiakov základných škôl.


3. Plánované akcie pre najbližšie obdobie
Nikola Dobijová:
- vyzvala spolužiakov k aktívnejšej činnosti na podujatiach organizovaných školou v mimovyučovacom čase
- navrhla zorganizovať akciu vrcholiacu v predvianočnom období, prípadne podľa záujmu trvajúcu aj následne počas celého školského roka zameranú na vyzbieranie trvanlivých potravín, prípadne čistiacich a hygienických potrieb, ktoré sa odovzdajú sociálne slabým rodinám, prípadne adresne rodinám žiakov našej školy pri zachovaní anonymity obdarovaných. V tejto súvislosti požiadala prítomných spolužiakov o poskytnutie informácie o rodinách vo svojom okolí, ktorým by plánovaná zbierka výrazne finančne pomohla bezstarostnejšie prežiť Vianočné sviatky
- navrhla umožniť žiakom študijných i učebných odborov, ktorí nemajú v učebnom pláne predmet Cvičenia z technológie, aby po vyučovaní mohli v cvičnej kuchyni (v učebni č.126) spoločne pripraviť dohodnuté pokrmy.


4. Slovo pána riaditeľa
- pán riaditeľ opäť ocenil ŽŠR za pravidelné organizovanie zasadnutí
- vyslovil poďakovanie predsedníčke ŽŠR Nikole Dobijovej za vynikajúcu prezentáciu školy na akcii Živá kniha
- podrobne informoval žiakov o možnosti absolvovať počas letných prázdnin pracovný pobyt so zameraním na gastronomické a hotelierske služby v Španielsku a Švajčiarsku prostredníctvom agentúry zabezpečujúcej sprostredkovanie práce, dopravu, ubytovanie a aj aktívne využitie voľného času pre plnoletých študentov v uvedených štátoch. Škola poskytne priestor pre zamestnankyňu pracovnej agentúry, aby žiakom 3. a 4. ročníkov poskytla všetky potrebné informácie
- skrinky na krátkodobé odloženie vecí pre študentov by mali byť v januári 2019 škole doručené
- plánovaná jazyková exkurzia do Anglicka je dostupná aj pre rodičov žiakov našej školy
- rodičom žiakov našej školy ale i iným aktívnym a ochotným ľuďom je ponúknutá možnosť viesť záujmový krúžok v priestoroch školy, v tejto súvislosti boli žiaci požiadaní o rozšírenie tejto informácie
- škola je v zastúpení Mgr. Hamarovej a Mgr. Kelemen zaregistrovaná ako partnerská škola pre študijný program Erazmus
- záujem žiakov využívať cvičnú kuchyňu aj mimo vyučovania žiakmi pán riaditeľ víta, je potrebné vopred dohodnúť dohľad z hľadiska BOZP s niektorým členom pedagogického zboru.


5. Diskusia
- pán zástupca Mgr. Lipták informoval o plánovanej exkurzii do Oswienčimu, termín sa posúva o 1 týždeň neskôr, pričom sa nemenia dni – štvrtok, piatok a sobota
- s rovnakým cieľom a podľa záujmu bude zorganizovaná aj 1-dňová exkurzia do Serede
- Ing. Krošláková informovala o množstve cateringových akcií, na ktorých naša škola participuje, alebo je celá organizácia na našich pleciach. V tejto súvislosti vyslovila veľké poďakovanie všetkým žiakom, ktorí sa ich zúčastňujú, často aj do neskorých večerných hodín
- Tomáš Smolinský (IV.KČ) spolužiakom z ostatných tried vysvetlil vysoké pozitíva svojej účasti na týchto akciách : získal omnoho viac skúseností a zručností v porovnaní s bežným odborným výcvikom, ktorý je zameraný len na 1 oblasť – kuchár alebo čašník, pričom počas cateringu priamo v „teréne“ sa naučil riešiť mnohé nepredvídateľné situácie, profesionálne improvizovať, či dokonale sa pripraviť na dané podujatie, čo z prevádzkového hľadiska počas štandardného odborného výcviku nie je možné


6. Záver
Nikola Dobijová po skončení diskusie na záver vyzvala všetkých prítomných žiakov, aby posunuli všetky informácie zo stretnutia spolužiakom vo svojich triedach a hlavne o ich aktívnu účasť na akciách plánovaných a podrobne prezentovaných na tomto zasadnutí ŽŠR.

Ing. Edita Brunclíková, koordinátorka pre činnosť ŽŠR