Hodnotenie kvality a úrovne stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti BSK spracované
odborom školstva, mládeže a športu v úzkej súčinnosti s VÚC a následne prezentované na porade
riaditeľov škôl 17.9.2015 riaditeľom odboru Ing. Romanom Csabayom.