Stredoškolská odborná činnosť 2016/2017

Stredoškolská odborná činnosť je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práca s talentami je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Práci SOČ sa venujú žiaci mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve za pomoci školiteľa alebo konzultanta. Tento školský rok sa konal už 39. ročník SOČ. Žiaci sa do súťaže zapojili na základe dobrovoľnosti v 17 kategóriách z oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov. Účasť každoročne dosahuje počet nad 5 tisíc žiakov.

Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Metodický, odborný a organizačný garant je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo.

Súťažná prehliadka odborných prác na našej škole má už dlhodobú tradíciu. Sme jediná škola v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja s gastronomickým zameraním, ktorá sa takmer so železnou pravidelnosťou každoročne zúčastňuje súťažných prehliadok. Práce našich žiakov zaznamenávajú významné úspechy. Za pódiovými výsledkami súťažiacich od školských a krajských kôl až po celoštátne je systematická práca pedagógov školy, ktorí usmerňujú odborné záujmy žiakov a aktívne podporujú nápady a riešenia úloh odbornej problematiky tak, aby výsledky mali priaznivú odozvu na odbornej prehliadke.

Súťažné práce:

Názov: Riešiteľ: Trieda Odbor: Konzultant:
Konopný catering

Samuel Šafránek

Claudia Kramáriková

3.PH 08 Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch

Ing. Sládečková

Ing. Sláviková

Návrat konopy siatej na naše polia Rebeka Mikušová Karina Bergendiová 3.PH 07 Pôdohospodárstvo

Ing. Šidlíková

Ing. Sláviková

Školské kolo sa konalo dňa 7. marca 2017 v priestoroch školy. Odborná komisia pracovala v zložení:

Predseda: Dr. Jozef Horák

Členovia: Ing. Janka Krošláková

Ing. M. Sláviková – odborník z praxe

Školské kolo SOČ prebehlo úspešne, hodnotiaca komisia posunula obidve práce do krajského kola.

Krajské kolo SOČ sa konalo už tradične v priestoroch SPŠE K. Adlera v Bratislave v dňoch 5. a 6. apríla 2017. Krajské kolo bolo pre našu školu mimoriadne úspešné, obidve práce získali pódiové ocenenia. Práca „Návrat konopy siatej na naše poliasa umiestnila na krásnom 1. mieste vo svojom odbore. Práca „Konopný cateringzískala na krajskej prehliadke SOČ 2. miesto vo svojom odbore. Obidve práce postúpili do celoslovenského kola.

Celoslovenské kolo sa konalo tento rok 26. – 28. a p r í l a 2 0 1 7 na S t r e d n ej p r i e m y s e l n ej š k o l e e l e k t r o t e c h n i c k ej, J . M u r g a š a , H u r b a n o v a 6 v B a n s k ej B y s t r i c i. Naši študenti nás dôstojne reprezentovali v konkurencii prác z celého Slovenska. Nezískali síce pódiové ocenenie, napriek tomu študenti porovnávajúc úroveň ostatných prác odchádzali s dobrým pocitom dobre odvedenej práce.

Úspechy tohtoročnej prehliadky SOČ pod optikou všetkých súťažných kôl budú určite inšpiráciou aj pre ostatných žiakov školy pri aktívne a prospešne využitom čase.

Ing. Gabriela Sládečková,

školský koordinátor SOČ