Už druhý rok, vďaka pomoci a podpore Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska a Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov mala škola možnosť reprezentovať svoje vzdelávacie a mimoškolské aktivity na takomto významnom fóre.

Dňa 28.1.2016 sa opäť otvorili brány medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro, ktorý je každoročne spojený s medzinárodným veľtrhom cestovného ruchu. 22. ročník výstavy prezentoval komplexnú ponuku výrobkov, zariadenia a služieb pre oblasť gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu Danubius Gastro sú sprievodné podujatia, ktoré porovnávajú zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov, pekárov.

Žiaci SOŠ GaHS sa taktiež zúčastnili súťaže odborných zručností juniorov, ktorú organizovali profesijné organizácie a profesijné cechy. Žiačky II.A triedy Beňová Laura a Belenyesiová Veronika sa zúčastnili súťaže „O najlepší bratislavský rožok“ a „O najkrajšie umelecké dielo“ - „Historická pekáreň“, ktoré organizoval Cech pekárov a cukrárov RZS a Slovenský zväz PCaC. Žiačky, ktoré pripravovala MOV Angelika Valientová, získali druhé miesto. 

V súťaži Gastro CUP vo varení jedla naživo, školu reprezentovali Viktor Bilický - žiak II.B triedy, Juraj Mihok - žiak III.KČ, obidvaja získali bronzové ocenenie. Žiakov pripravovala MOV Žaneta Svobodová.

Žiak Daniel Zsigmond z III.B triedy v súťaži Gastro CUP v príprave dezertu naživo, pod vedením Ing. Bačovej, získal strieborné ocenenie. Súťaž organizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov. 

V barmanskej súťaži Master CUP 77, ktorú organizovala Barmanská asociácia, súťažili žiaci Lukáš Kadlíček zo IV.PH a Nikola Sojková z II.KČ, pod vedením MOV Bc. Heleny Grachovej a Bc. Janky Drdáckej, získali bronzové ocenenie.

Okrem účasti na súťažiach zručnosti úsek praktického vyučovania spolu so žiakmi počas štyroch dní propagovali odborné vzdelávanie a prípravu formou tvorivých dielní a poskytovaním odborného poradenstva v oblasti vzdelávania v gastronómii, potravinárstva a hotelových služieb. Už po tretí rok SOŠ GaHS Farského, Bratislava zastupovala vo vlastnom stánku slovenské potravinárske odborné školstvo, gestorom bol riaditeľ školy Dr. Jozef Horák, poverený Slovenským zväzom pekárov ,cukrárov a cestovinárov a Cechom pekárov a cukrárov.

Ďakujeme všetkým účastníkom - žiakom, majstrom a nepedagogickým pracovníkom za vzornú reprezentáciu školy a za pomoc pri realizácii tejto náročnej akcie. Osobitne ďakujeme našim súťažiacim za získané ocenenia a prajeme im veľa úspechov a tvorivosti do ich ďalšieho profesijného života.

Ing. Danica Daubnerová, zástupkyňa pre odbornú prax