SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v bratislavskej Petržalke zorganizovala dňa 21. novembra 2015 v spolupráci s Občianskym združením celiatikov a firmou Novalim „Odbornú konferenciu o zdravom životnom štýle, zameranú na výživu bez gluténu“ s podporou projektu švajčiarsko – slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, na podporu remesiel. 

Všetkých prítomných privítal v areáli školy jej riaditeľ PaedDr. Jozef Horák, ktorý predstavil školu, jej zameranie, aktivity, plány a predstavil hosťom všetkých, ktorí sa podieľali na príprave konferencie. Zároveň oboznámil prítomných o možnosti štúdia v SOŠ GaHS. S organizáciou oboznámil hostí predseda OZ celiatikov Ing. Mikuláš Hajtáš. Oslovil vedenie školy, aby aj tento školský rok poskytlo priestory, vybavenie a už osvedčenú vysokú odbornosť a nadšenie učiteľov, majstrov a študentov školy. SOŠ G a HS pripravuje na povolanie žiakov v 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 5-ročných študijných odboroch, v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a v pomaturitnom štúdiu. Všetky odbory súvisia s potravinárstvom, hotelierstvom a gastronómiou. 

Záštitu nad celou akciou mala firma Novalim, ktorej zakladateľ Dipl. Ing. Jozef Poprac, PhD. sa tiež prihovoril prítomným a oboznámil ich s filozofiou firmy Novalim a jej novinkami. Predstavil aj novú bezgluténovú kuchársku knihu „Pečieme s Novalimom“, ktorej je spoluautorom. Knihu pokrstili spoluautorky Mgr. Renata Májková z vydavateľstva AG Musica Liturgica a Ing. Brigita Šuhajdová zo SOŠ GaHS. Poďakovali sa Mgr. Vladimírovi Kubovčíkovi z vydavateľstva AG Musica Liturgica za grafickú úpravu a sadzbu a ďalším spolupracovníkom, hlavne autorom fotografií. Popriali knihe, aby priniesla čitateľom radosť, inšpiráciu, dobré rady a uľahčila im prípravu pokrmov z bezgluténového sortimentu firmy Novalim. 

Firma Novalim poskytla naturálne, prirodzene bezgluténové múky, bezgluténové múčne zmesi a polotovary z ktorých sa počas celého dňa pripravovali bezlgluténové dobroty. Riaditeľ spoločnosti Novalim Dipl. Ing. Jozef Poprac PhD. dohliadal na celú prípravu jedál a pečiva, ako aj na propagáciu akcie a tvorbu receptára, ktorý pripravil pán P. Matúš. Spolu s ďalšími zamestnancami školy sa podieľal aj na príprave praktickej a teoretickej časti konferencie.

Praktická časť konferencie bola zameraná na ukážky pečenia bezlepkových cukrárskych a pekárskych výrobkov a varenie bezlepkových jedál a príloh. Praktické ukážky pečenia a varenia boli pod vedením Ing. Aleny Brandšteterovej – vyučujúcej odborných predmetov a majsteriek odbornej výchovy Ing. Emílie Bačovej, Bc. Kataríny Morvayovej, majsterky Žanety Svobodovej zo SOŠ GaHS Farského 9. Organizačne akciu zabezpečili Ing. Danica Daubnerová, Ing. Janka Krošláková spolu so študentami školy, ktorí pomáhali pri organizácii. 

Ochutnávka bezgluténových výrobkov zo surovín od firmy Novalim bola spojená s ochutnávkou prirodzene bezgluténových mäsových výrobkov. Bezgluténové párky pripravili žiaci učebného odboru mäsiar lahôdkar pod vedením majstra odborného výcviku Ladislava Simona a servíroval ich študent Daniel Zsigmond. Zabíjačkové a divinové špeciality prezentovali študenti školy, ktorí pracujú na svojich súťažných prácach v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti Kristína Simonová a Dávid Košický. Pripravili pre hostí dotazníkový prieskum, ktorého účastníci mali možnosť získať zaujímavé ceny v tombole. Ceny do tomboly venovala firma Novalim, vydavateľstvo AG Musica Liturgica a SOŠ GaHS. 

Okrem praktickej časti s ukážkami pečenia rôzneho sortimentu pečiva a jedál pre celiatikov z bezlepkových druhov múk od výrobcu Novalim, boli pre celiatikov pripravené aj zaujímavé prednášky a prezentácie. 

Ing. J. Poprac predstavil Novalim, spoločnosť na výrobu výrobkov pre bezgluténovú a nízkobielkovinovú výživu, jej produkty a zásady výroby, ktoré musia spĺňať náročné kritériá, aby boli vhodné pre bezgluténovú diétu. Predstavil nové druhy múk a výrobkov, ktoré firma uvádza na trh. 

Ing. Ladislav Staruch, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU sa zameral na mäsové výrobky vhodné pre celiatikov a na pripravovanú novú legislatívu v označovaní mäsových výrobkov. Zároveň pozval účastníkov na degustáciu bezgluténových viedenských párkov, ktoré vyrobili v rámci odborného výcviku žiaci učebného odboru mäsiar lahôdkar pod vedením majstra odborného výcviku Ladislava Simona a za odbornej spolupráce firmy Fimex z Prahy v zastúpení pána Zdenka Fuku. 

Ing. Denisa Liptáková, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU predstavila ciele a výsledky výskumu funkčných potravín na katedre Oddelenie výživy a hodnotenia potravín. 

Ing. Andrej Dugovič a Mgr. Ján Červenka, tajomník Slovenskej mykologickej spoločnosti prezentovali výživové doplnky na báze liečivých húb, ktoré sú vhodné aj pri bezgluténovej diéte a tiež informovali o pripravovanej výrobe sušených mias. 

Ing. Brigita Šuhajdová, konzultantka viacerých súťažných prác v Stredoškolskej odbornej činnosti predstavila aktivity SOŠ GaHS Farského 9 v oblasti bezgluténového stravovania. Prednášky uzavrela ako spoluautorka prezentáciou o tvorbe, cieľoch, schéme usporiadania a farebného označovania receptov obsiahnutých v bezgluténovej kuchárskej knihe „Pečieme s Novalimom“. 

Seminár sa tešil veľkému záujmu a pozornosti nielen celiatikov, ale aj širokej verejnosti. Účastníci si odniesli bezgluténovú kuchárku, malý receptár, propagačné materiály a bezgluténové výrobky zakúpené za výhodnú cenu priamo od výrobcu. 

Semináru sa zúčastnilo okolo 150 návštevníkov, ktorí odchádzali veľmi spokojní, čo prejavili nielen svojím potleskom, ale aj osobnými poďakovaniami organizátorom konferencie. 

Ing. Brigita Šuhajdová