Vytlačiť

 

SOŠ GaHS Farského 9, je zapojená už tretí rok do švajčiarsko – slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so SOŠ, v nedostatkových učebných odboroch. Naša škola reprezentuje oblasť potravinárstva a uskutočnila analýzu potrieb zamestnávateľov v profesii cukrár a pekár. Požiadavky zamestnávateľov na absolventov školy zapracovala do školských vzdelávacích programov.

Dňa 22.9.2015 sa na SOŠ gastronómie a hotelových služieb konalo pracovné stretnutie, zamerané na prínos švajčiarskeho príspevku a plnenie tohto projektu.

Pracovného stretnutia sa za švajčiarsku stranu EHB zúčastnila pani Heidrum Ferrari, poverená hodnotením efektívnosti projektu, z firmy GOPA Consultants, Germany. Za ŠIOV pani Marcela Kulifajová, hlavná projektová manažérka a Mgr. Grebečiová, koordinátorka projektu. Školu zastupoval riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák, Ing. Danica Daubnerová a Ing.Sládečková. Na stretnutie boli prizvaní aj zástupca zamestnávateľov z Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska Ing. Vojtech Szemes a z SCO National Programme Officer p.Lajos Szabó. Riaditeľ PaedDr.Horák privítal hostí na pôde školy a v krátkosti im predstavil SOŠ GaHS.

Zástupcovia školy sa vyjadrovali k pripraveným otázkam pani Ferari, ktoré sa týkali spolupráce so zamestnávateľmi vo výchove a vzdelávaní žiakov na zmluvných pracoviskách, spolupráce so základnými školami a k aktivitám spojených s prezentáciou a propagáciou odborného vzdelávania a prípravy. Jednou z otázok bola aj duálne vzdelávanie žiakov, kde riaditeľ školy poukázal na problémy spojené s duálnym vzdelávaním, ako legislatívnu nepripravenosť a neatraktívnosť z pohľadu finančných výhod pre zamestnávateľov.

Ing. Szemes vyzdvihol spoluprácu so SOŠ GaHS, s ktorou už dlhé roky spolupracuje v oblasti hodnotenia vedomostí žiakov v jednotlivých častiach ZS a v odbornej zložke MS, v príprave školského vzdelávacieho programu a v príprave rôznych súťaží odbornej zručnosti. 

Na pracovnom stretnutí sa SOŠ GaHS prezentovala výrobkami prác žiakov, foto a video projekciou z jednotlivých akcii školy a propagačným materiálom, ktoré boli podporované švajčiarským finančným mechanizmom.

Pani Ferrari na záver stretnutia vyjadrila poďakovanie za milé prijatie a spokojnosť v plnení zámerov projektu.