40-te-vyrocie-vzniku-css-prof-k.-matulaya-oslavilo-zariadenie-vystavou

40-te výročie vzniku CSS prof. K. Matulaya oslávilo zariadenie výstavou

Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya ukončilo výstavu pri príležitosti 40-teho výročia vzniku centra v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Výstava bola zrealizovaná pod kurátorským vedením Ľuboslava Mozu, ktorý už dlhé roky patrí k podporovateľom centra v umeleckej oblasti. Vernisáže sa zúčastnilo veľa samotných prijímateľov/autorov vystavovaných diel.

Spoločenský večer doplnila šansoniérka pani Monika Stanislavova a predstavenie divadla Dúhadlo s názvom Čudo, čím dali tejto akcii mimoriadny rozmer. Zamyslenie sa nad inakosťou, potreba spolupatričnosti a vzájomného pochopenia sú hodnoty, ktoré sa snažíme žiť v bežnom živote.

Slávnostné priestory, významní ľudia, pozitívna energia i smiech nad nedokonalosťou  – všetko si užili samotní prijímatelia, ich rodinní príslušníci ale aj zamestnanci a podporovatelia zariadenia. „Mnohí nám priali veľa energie do ďalších rokov práce. Vieme, že ju budeme potrebovať a budeme sa naďalej snažiť poskytovať kvalitnú službu v prospech ľudí, ktorí to potrebujú,“ priblížila riaditeľka CSS prof. K. Matulaya Jana Čajágiová. Finančne na zabezpečenie celej akcie prispel neinvestičný fond TU SME a Nadácia Pro Patria.

Prvenstvá a úspechy zariadenia

1982 – prvé zariadenie denného typu pre malé deti na Slovensku
1986 – zriadenie prvého diagnostického oddelenia
1990 – prvé chránené bývanie na Slovensku – Betánia v Senci
1991 – prvá integrovaná trieda detí predškolského veku v sociálnych službách
1998 – úsek autizmu, z ktorého v r. 2012 vzniklo Špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra (PAS)
2005 – akreditované vzdelávanie v PAS cez Regionálne diagnosticko- terapeutické centrum pre osoby s PAS
2013 – vznik Zariadenia podporovaného bývania
2021 – poskytovanie novej služby v BSK – Podpora samostatného bývania