bola-schvalena-revizia-standardneho-postupu-pre-purulentne-meningitidy

Bola schválená revízia štandardného postupu pre purulentné meningitídy

V marci 2024 bola Ministerstvom zdravotníctva SR schválená revízia štandardného postupu pre purulentné meningitídy (publikovanéhttps://health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictvehttps://www.standardnepostupy.sk/standardy-infektologia/, Vestník, osobitné vydanie, Ročník 72 zo dňa 1. apríla 2024). 

Potreba revízie štandardného postupu bola vykonaná z dôvodu klesajúceho trendu citlivosti baktérie Neisseria meningitidis voči penicilínu, ako aj na základe odporúčaní EMGM (The European Meningococcal and Haemophilus Disease Society), ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) a viacerých odborných publikácii.

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva k profylaxii meningokokovej meningitídy z dôvodu klesajúceho trendu citlivosti baktérie Neisseria meningitidis voči penicilínu.

Od roku 2016 výrazne vzrástla na Slovensku rezistencia voči penicilínom u invazívnych kmeňov N.meningitidis na 34 % a nosičských na 19 %. Kultivačne citlivé kmene voči penicilínom dočasne potláčajú meningokoky v nazofaryngu, ale k jeho úplnej eradikácii nedochádza bez ohľadu na výsledky kultivácie! Približne 5 % prípadov liečených benzylpenicilínom stále nesie invazívny kmeň po ukončení liečby a po prepustení z nemocnice. Rekonvalescenti v tomto prípade môžu predstavovať riziko pre kontakty v domácnosti, pokiaľ sa neposkytne liečba antibiotikami na úplnú eradikáciu nosičstva (ciprofloxacín, azitromycín, ceftriaxón, cefixím, rifampicín). Na základe týchto faktov sa penicilíny už nesmú používať. 

MZ SR revidovalo štandardný postup pre purulentné meningitídy v kontexte týchto poznatkov s platnosťou od 20 marca 2024.

Odporúčanie k bezpríznakovému nosičstvu: Pokiaľ sa N.meningitidis kultivačne potvrdí v dýchacích cestách súčasne s normálnou bakteriálnou flórou a pacient je asymptomatický, v takomto prípade sa nepreliečuje. Ide o nazofaryngeálne nosičstvo prítomné u každého 10. človeka. Nosičstvo spontánne zaniká po 6 – 9 mesiacoch a môže sa zopakovať, ak má jedinec na neho predispozíciu. Výnimočne sa môže preliečiť len taký bezpríznakový nosič, ktorý má vo svojom domácom úzkom kontakte vysokorizikovú osobu (imunosupresia, defekt komplementu alebo iná závažná imunodeficiencia).

Lokálne ochorenie: V ojedinelých prípadoch v chladných mesiacoch môže N.meningitidis vyvolať infekt HCD (faryngitídu, nazofaryngitídu).Pokiaľ sa kultivačne potvrdí meningokok u pacienta v nazofaryngu v premnoženom masívnom stave, iný bakteriálny patogén sa neidentifikoval, súčasne je potlačená bežná flóra a pacient vykazuje príznaky bakteriálnej infekcie HCD, v takomto prípade sa meningokok berie ako respiračný patogén a prelieči sa. Vyhnite sa liečbe penicilínom.

V prípade akýchkoľvek dotazov, prosím kontaktujte pani RNDr. Annu Krúžlíkovú z Národného referenčného centra pre meningokoky na tel. č. 0918 36 00 39.