bratislava-optimalizuje-vyvoz-kuchynskeho-bioodpadu,-vo-vybranych-mestskych-castiach-sa-menia-aj-odvozove-dni

Bratislava optimalizuje vývoz kuchynského bioodpadu, vo vybraných mestských častiach sa menia aj odvozové dni

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od 27. februára interval odvozu kuchynského bioodpadu z 1x na 2x za 7 dní. Optimalizáciou zvozov sa OLO snaží o znižovanie uhlíkovej stopy pri zvoze odpadu. Aj z tohto dôvodu dochádza k zmene odvozových dní pre domácnosti vo vybraných mestských častiach. Obyvatelia, ktorí si minulý rok nestihli vyzdvihnúť balíčky na zber kuchynského bioodpadu, si ich môžu prevziať dodatočne v centrále OLO. Na tomto mieste prebieha od 1. marca aj distribúcia kompostovateľných vreciek pre tých, ktorým sa vrecká zo štartovacieho balíka už minuli.

Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca januára 2023 sa Bratislavčankám a Bratislavčanom podarilo vyzbierať už viac ako 5 000 ton vzácneho kuchynského bioodpadu. „Ďakujeme všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom, ktorí sa zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu a pomáhajú tak premeniť zvyšky na substrát. Vďaka tomuto a iným projektom môžeme byť spoločne hrdí, že sa z Bratislavy stáva cirkulárne mesto, “ dodáva Ivan Sokáč, predseda predstavenstva OLO.

Kuchynský bioodpad sa začína odvážať dvakrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov

Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. V týždni od 27. februára 2023 prebehne zmena intervalu odvozov kuchynského bioodpadu z aktuálnych 1x na 2x za 7 dní. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 2. decembra 2023.

Pre optimalizáciu zvozov sa vo vybraných mestských častiach menia aj odvozové dni

Zmena sa dotýka približne 6 400 odvozových miest v Bratislave, okrem mestských častí Vajnory, Jarovce a Čunovo. „Obyvateľov rodinných domov, ktorých sa zmena týka, bude OLO informovať elektronicky – prostredníctvom SMS a e-mailu. O zmene bude informovať aj správcov bytových domov. Odvozové dni si môžu obyvatelia overiť na stránke OLO, hovorí Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO.

Spoločnosť OLO touto optimalizáciou cieli na zvýšenie vyťaženosti zberových vozidiel a zníženie uhlíkovej stopy.

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v tomto roku.

Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod.

Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Distribúcia kompostovateľných vreciek pre zapojené domácnosti prebieha v centrále OLO

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie opätovne vyzdvihnúť v centrále OLO na Ivanskej ceste 22, a to už od 1. marca 2023. Snahou OLO je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim. O ďalších spôsoboch distribúcie kompostovateľných vreciek aktuálne prebieha s mestskými časťami diskusia.

Zdroj: Vrakuna.sk