bratislavska-zupa-ma-schvalenu-strategiu-rozvoja-kultury-v-bratislavskom-kraji

Bratislavská župa má schválenú Stratégiu rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji

V posledných rokoch kríz sa kultúra ocitla na okraji spoločnosti a pre mnohých bola vnímaná ako nepotrebný článok. Ako sa ukázalo, opak je pravdou. Práve kultúra a umenie umožňujú ľudí spájať a prepájať, ale aj uniknúť od reality, zabaviť sa či „prežiť“ príbehy a vzťahy, ktoré by v reálnom živote nikdy nezažili. Kultúra je dôležitou súčasťou života. Práve na to poukazuje aj schválená Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030, ktorá slúži ako základný koncepčný dokument rozvoja podpory kultúry na území BSK.

„V týchto časoch, kedy čelíme mnohým problémom, je dôležité znovu objaviť väzby, ktoré nás spájajú. V tomto smere má kultúra rozhodujúcu úlohu, pretože vytvára pocit spolupatričnosti, podporuje aktívne občianstvo a definuje základné hodnoty a identitu. Regionálna kultúra a kreatívny priemysel majú rovnako významný prínos. Ponúkajú  jedinečnú príležitosť na vytvorenie súdržnej, komplexnej a udržateľnej kultúrnej politiky Bratislavského kraja,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje sedem kultúrnych zariadení: štyri divadlá – Divadlo Aréna, Divadlo Astorka Korzo´90, Divadlo Ludus, Bratislavské bábkové divadlo, Kultúrno osvetové stredisko v kaštieli v Modre, Malokarpatské múzeum a Malokarpatskú knižnicu v Pezinku. Tie tvoria základnú kultúrnu infraštruktúru BSK. Majú právnu subjektivitu a všetky hospodária v režime príspevkových organizácií.

V rámci svojich kompetencií sa BSK stará aj o ďalšie štyri nehnuteľné pamiatky, ktoré prechádzajú odbornou pamiatkovou rekonštrukciou: Synagóga v Senci a Synagóga vo Svätom Jure, Dom Ferdiša Kostku v Stupave a Kaštieľ‘ v Malinove.

Zámerom stratégie je zmapovanie hlavných okruhov problémov a možností podpory rozvoja kultúry v podmienkach kraja. Poukazuje na potrebu širšieho vnímania kultúry ako prierezového nástroja regionálneho rozvoja. Avšak podmienkou ďalšieho rozvoja kultúry je vhodná legislatíva, optimálne nastavené dotačné systémy, optimalizácia riadiacich procesov v oblasti kultúry, ako aj dostatočná finančná podpora. Práve dobré nastavenie nástrojov regionálnej kultúry umožní úspešne realizovať a dosahovať‘ strategickú víziu smerovania kultúry na území BSK.

Medzi najdôležitejšie výzvy v oblasti kultúry a umenia, ktoré strategický materiál rieši, patrí modernizačný dlh a technický stav kultúrnych pamiatok, ktoré sú zároveň aj fyzickou infraštruktúrou pre živé umenie. Ďalej je to podpora nielen zriaďovanej, ale aj nezriaďovanej kultúry na území kraja a digitalizácia hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok a ich dokumentácia. Stratégia bola koncipovaná v súčinnosti s dotknutými subjektami kraja, kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, relevantnými aktérmi v oblasti nezriaďovanej kultúry a spolupracujúcimi inštitúciami.

Pri napĺňaní stratégie chce BSK dbať nielen na verejnú hodnotu kultúry, ale aj o definovanie pozitívneho, resp. multiplikačného efektu.