bratislavsky-samospravny-kraj-aktualizuje-uzemny-plan

Bratislavský samosprávny kraj aktualizuje územný plán

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja uskutočňuje prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj. Pripomienkovanie prebieha do 31.12.2022.

Hlavným cieľom zmien a doplnkov je reflektovať aktuálny stav poznania územia, zmeny v legislatíve a spracované koncepčné dokumenty, ktoré sa týkajú rozvojových zámerov Bratislavského samosprávneho kraja, najmä Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021- 2027, Regionálny plán udržateľnej mobility BSK, Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK, Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK, ako aj Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v BSK.

V tejto súvislosti sú priamo v grafickej časti premietnuté územia s vysokým stupňom potreby realizácie opatrení v krajine. Aktualizované a premietnuté sú aj územné rozvojové javy sídiel a ich infraštruktúrne opatrenia v rámci dopravnej a technickej infraštruktúry. Dáta a informácie sú aktualizované v celom dokumente.

Prípadné pripomienky je potrebné doručiť najneskôr v termíne do 31.12.2022 písomnou formou do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, poštou na adresu Bratislavský samosprávny kraj, odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, Sabinovská 16, P.O Box 106, 82O 05 Bratislava alebo elektronicky na adresu podatelna@region-bsk.sk.

Verejnosť sa môže so spracovaným dokumentom oboznámiť do 31.12.2022 na webovej stránke TU.

S dokumentom sa dá oboznámiť aj osobne na Úrade BSK, na odbore územného plánu, GIS a ŽP a to počas úradných hodín od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 15:30 hodiny.

Prerokovanie určené pre orgány štátnej správy, samosprávy a odborné organizácie sa uskutočnilo v stredu 23.11.2022 a prerokovanie pre verejnosť vo štvrtok 24.11.2022. Na obidvoch prerokovaniach bol zabezpečený odborný výklad spracovateľa dokumentu.

Prezentáciu z verejného prerokovania nájdete TU.