css-sibirka-je-zapojena-v-medzinarodnom-projekte-erasmus+-„ecological-future-diverse-and-inclusive“

CSS Sibírka je zapojená v medzinárodnom projekte Erasmus+ „Ecological Future Diverse and Inclusive“

Erasmus+ projekt  EFDI – Ekologická budúcnosť rozmanitá a inkluzívna – je zameraný na témy ekológie a životného prostredia. Partnermi projektu sú  okrem CSS Sibírka Slovensko, aj zahraničné organizácie, ako Lebensgross Rakúsko, Agado Nemecko a A.R.T. Fusion Rumunsko.

Dospelí a deti so zdravotným znevýhodnením majú aj v súčasnosti  málo príležitostí získať komplexné vedomosti o témach ochrany klímy a udržateľnosti. Jedným z dôvodov je nedostatok vhodných vzdelávacích materiálov a bezbariérových prístupných informácií. Aj z tohto dôvodu sa nadšenci a odborníci spojili v danom projekte s cieľom zapojiť ľudí so znevýhodnením do témy ekologického správania.

V rámci projektu EFDI sa pripravujú ponuky šité na mieru pre ľudí s mentálnym a/alebo kombinovaným znevýhodním, ako aj inkluzívne vzdelávacie materiály, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia o ochrane klímy a životného prostredia a k ekologicky uvedomelému životnému štýlu.

Výstupom projektu budú učebné a vzdelávacie materiály určené pre inkluzívne vzdelávanie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v zrozumiteľnom jazyku, prostredníctvom multisenzorických aktivít a vizuálnych materiálov. Prijímatelia sociálnych služieb z partnerských organizácii sa sami podieľajú na vypracovaní a rozvoji výsledkov projektu. Ich know-how má pre projekt veľkú hodnotu a tak spolupodieľaním sa na tvorbe projektu vytvárajú ojedinelú pridanú, nenapodobiteľnú a veríme, že aj trvácu hodnotu.

Keďže partneri projektu sú z viacerých štátov, tak v rámci projektu sa už konali stretnutia partnerských organizácii a ich prijímateľov. Boli a sú zamerané na vzdelávanie a pripravovanie vzdelávacích materiálov, ktoré sa overujú v priamej práci s prijímateľmi sociálnych služieb. Takéto stretnutia sa realizovali v septembri 2022 v rakúskom meste Graz, a nakoniec,v apríli 2023 aj u nás, v Bratislave, v CSS Sibírka, kde sa naši prijímatelia učili recyklovať, rozlišovať ktoré dopravné prostriedky sú menej škodlivejšie pre životné prostredie, pestovať vlastné ovocie a zeleninu a iné.

No a v júni 2023 bolo stretnutie v Rumunsku, v Bukurešti, kde sa pracovníci z Centra Sibírka zapojení do projektu, vzdelávali a zároveň pripravili kampaň v uliciach Bukurešti.

Autori: Mgr. Martina Betinová a Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Centrum Sibírka