do-nasho-timu-hladame-stazistov-spoznat-pracu-institutu-regionalnej-politiky

Do nášho tímu hľadáme stážistov spoznať prácu Inštitútu regionálnej politiky

Otvárame ďalšiu odbornú stáž. Do nášho tímu pozývame vysokoškolských študentov, ktorí majú záujem spoznať prácu Inštitútu regionálnej politiky.

Odborná stáž je určená pre študentov 2. – 5. ročníka vysokých škôl študujúcich rôzne odbory v oblasti verejnej správy, podmienkou je aj znalosť jazykov. Ide o platenú stáž s nástupom od februára do júna 2023 s možnosťou pokračovania stáže počas celého roka. Životopisy môžu záujemcovia zasielať na e-mailovú adresu katarina.jurinova@region-bsk.sk do piatku 20. januára 2023.

Prax je skvelou príležitosťou na získanie pracovných skúseností, prehľadu a kontaktov. Tešíme sa na vás!

O Inštitúte regionálnej politiky BSK

Bratislavský kraj ako metropolitný región čelí mnohým výzvam, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie či kvality života. Kraj sa v rámci svojich kompetencií môže podieľať na cielenom odstraňovaní týchto problémov kraja, ale aj ďalších výziev, ktorým región čelí.

Pre správne nastavenie vhodných opatrení sú však nevyhnutné kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré zároveň umožňujú sledovanie dopadov jednotlivých politík. Analytické činnosti podporujú strategické riadenie a poskytujú alternatívy, na základe ktorých je možné prijímať vhodné opatrenia.

Inštitút sa venuje implementácii PHRSR a Programového vyhlásenia BSK, ako aj napĺňaniu jednotlivých sektorových politík na území Bratislavského samosprávneho kraja. Spolupracuje s analytickými inštitútmi jednotlivých ministerstiev a tak vytvára podporný systém jasného strategického riadenia.

Hlavné úlohy Inštitútu

  • identifikácia, zber, zverejňovanie a prácu s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát a ich aktualizáciu;
  • hodnotenie pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja;
  • tvorba analytických podkladov a prognóz pre kvalitné rozhodovanie („evidence-based policy“);
  • tvorba strategických dokumentov, štúdií pre koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja v súlade s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach;
  • prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov;
  • koordinácia aktivít na území kraja a zapájanie a prepájanie aktérov zo štátnej správy, hl. m. SR BA, MČ BA a z miest a obcí Bratislavského kraja, akademickej obce, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja;
  • využívanie SMART princípov pri implementácií a dodržiavaní jednotlivých cieľov, stratégií a politík.