gymnazium-antona-bernolaka-v senci-realizuje-v-ramci-projektu-climeo-gab-novu-ekoucebnu,-cyklopristresok-ci-putovnu-vystavu

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci realizuje v rámci projektu CLIMEO GAB novú ekoučebňu, cykloprístrešok či putovnú výstavu

Exteriérová ekoučebňa, cykloprístrešok, putovná výstava, pracovné listy o klimatickej zmene, to je len časť aktivít, ktoré Gymnázium Antona Bernoláka v Senci realizuje v rámci projektu CLIMECO GAB.

Projekt je podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov, spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR, Bratislavským samosprávnym krajom a združením rodičov. Partnerom projektu je mestské múzeum v Senci.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Cieľovou skupinou sú žiaci základných a stredných škôl v Senci a jeho okolí. Pri realizácii projektu bolo snahou školy zapojiť do aktivít čo najviac aktérov spomedzi žiakov, rodičov, verejnosti. V rámci projektu sa škole podarilo uskutočniť tzv. tvrdé opatrenia.

Ekoučebňa , ktorej súčasťou je sedenie pre celú triedu, vyvýšené záhony s úžitkovou, okrasnou a bylinkovou záhradkou, pocitový chodník, hmyzí domček, edukačné tabule, cykloprístrešok s vodozádržným systémom. Autorkou architektonického návrhu ekoučebne je mamička žiačky školy.

Edukačné tabule s motívom rastlinstva a živočíšstva z okolia učebne a včelstva, ktorých graficky navrhla šikovná študentka sexty. S realizáciou týchto opatrení pomáhali počas brigád rodičia, študenti aj učitelia školy. V rámci mäkkých opatrení učitelia vypracovali 90 pracovných listov z rôznych predmetov na tému klimatickej zmeny, ktoré sú voľne prístupné na stránke školy a využívajú ich vo vyučovaní.

Partner projektu, Mestské múzeum v Senci, usporiadalo putovnú dvojjazyčnú výstavu: „Nevítaní návštevníci alebo dopady klimatickej zmeny“, ktorú videlo cez 2000 žiakov na siedmich seneckých školách. Pre učiteľov v Senci múzeum usporiadalo workshop „Ako učiť o klimatickej zmene“ a pre žiakov konferenciu „Klíma a ja“. Pri týchto aktivitách výrazne participovala aj Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Týmito aktivitami a mnohými ďalšími sa Gymnázium Antona Bernoláka snaží upozorniť na neustálu potrebu vzdelávať, hovoriť a aj konať v prospech zmierňovania dopadov zmeny klímy v meste Senec a v kraji.