mesto-senec-sa-chysta-revitalizovat-dve-verejne-priestranstva-z-prostriedkov-europskej-unie

Mesto Senec sa chystá revitalizovať dve verejné priestranstvá z prostriedkov Európskej únie

Mesto Senec získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 291 872,78 eur na projekt „Revitalizácia – Sokolská ulica v Senci“ a ďalší NFP vo výške 452 944,80 eur na projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec“. Žiadosti koncom roka 2022 schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

Oba projekty sú zamerané na komplexnú revitalizáciu verejných priestranstiev – na Sokolskej ulici a na Námestí 1. mája – v kontexte klimatických zmien, ktoré každoročne v našom meste intenzívne pociťujeme. Dôraz sa kladie predovšetkým na zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou, posilnenie biodiverzity a ekologickej stability a v neposlednom rade aj zvýšenia atraktivity oboch lokalít.

V súčasnosti sú zverejnené výzvy na predkladanie ponúk – verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác pre obe zákazky na webovej stránke mesta Senec a tiež na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Zdroj: Senec.sk