nazivo:-xii-zasadnutie-zastupitelstva-bratislavskeho-samospravneho-kraja-216.2024

NAŽIVO: XII. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 21.6.2024

Pred letom župní poslanci rokujú o založení neziskovej organizácie „Ekocentrum Čunovo, n.o.“, ale aj záverečnom účte BSK za rok 2023.

Na programe je aj návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách BSK na roky 2023 – 2026 a zaoberať sa budú aj správou o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ako i ďalšími bodmi.