obnova-strednej-odbornej-skoly-hlinicka-1,-bratislava

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Stavebnými prácami, ktoré boli ukončené v máji 2019 boli komplexne zrekonštruované vonkajšie časti (zateplenie strechy a obvodového plášťa) a vnútorné časti (voda, kanalizácia, elektroinštalácia a vykurovanie, podlahy, steny a podobne) objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou v celkovej rozlohe 3 444,25 m2.

Zateplením strechy a fasády bolo dosiahnuté zvýšenie energetickej hospodárnosti. Vďaka projektu boli obnovené kuchynské priestory, ktoré boli vybavené novým a moderných materiálno – technickým vybavením. Súčasťou projektu aj aj vybavenie odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností moderným materiálno – technickým zariadeniami (CNC frézka a sústruh, výpočtová technika, meracie zariadenia a podobne). Predpokladaný termín realizácie projektu je 25 mesiacov.

Viac informácií: https://crp.gov.sk/obnova-strednej-odbornej-skoly-hlinicka-1-bratislava/

Pôvodný stav
Po rekonštrukcii