rieka-rudava-sa-zapise-do-historie-ako-prva-v ramci-obnovy-prirodzeneho-tvaru-rieky-na-slovensku

Rieka Rudava sa zapíše do histórie ako prvá v rámci obnovy prirodzeného tvaru rieky na Slovensku

Rieka Rudava sa zapíše do histórie Slovenska ako prvý vodný tok, ktorému bol po predošlej technickej úprave prinavrátený pôvodný tvar koryta. Tento 2,2 kilometra dlhý úsek rieky Rudava pri Veľkých Levároch revitalizovali v rámci projektu Alpsko-karpatský riečny koridor programu cezhraničnej spolupráce INTERREG – SK AT. Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia SR na sociálnej sieti.

Revitalizovaný bol úsek Rudavy od riečneho kilometra 7,830 po riečny kilometer 9,960. VÚVH v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vypracovali prípravnú štúdiu, ktorá bola podkladom pre vykonanie samotnej revitalizácie. Strategickým partnerom projektu je SVP, ktorý ako správca vodného toku navrhol najvhodnejší úsek toku pre revitalizáciu. Počas realizácie projektu, odborníci z SVP boli odbornými konzultantantmi. Projekt bol zahájený 1. septembra 2017 a úspešne ukončený 31. augusta tohto roku.

„Revitalizácia toku spočívala v odstránení betónového opevnenia rieky a jej premodelovania do prirodzeného tvaru. Dovedna na to potrebovali 26 stanovísk od zainteresovaných inštitúcií a splniť 67 podmienok v stavebnom povolení. Národná rada prerokúva návrh legislatívnych úprav, ktoré by proces zjednodušili avšak zároveň zohľadňovali všetky záujmy. Poslanci Národnej rady SR podporili vytvorenie legislatívneho rámca pre revitalizácie,“ približuje ministerstvo.

S revitalizáciou vodných tokov pomôže Plán obnovy a odolnosti SR, kde je na tento účel vyčlenených 62,4 milióna eur a bude ich vykonávať Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Revitalizáciou má prejsť 97 km vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Hron, Morava, Váh. Revitalizácie majú byť ukončené do roku 2026. Celkovo 48 kilometrov vodných tokov musí byť revitalizovaných do júna roku 2024.

Členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa oboznámili s historicky prvou revitalizáciou rieky na Slovensku a to s úsekom rieky Rudava na Záhorí.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR