rozsirenie-harmincovej-na-stvorprudovku-je-v-plnom-prude

Rozšírenie Harmincovej na štvorprúdovku je v plnom prúde

Koncom leta 2022 začalo hlavné mesto Bratislava s prácami na rozšírení Harmincovej ulice zo súčasnej, dvojpruhovej cesty na štvorpruhovú, ktoré budú trvať približne 12 mesiacov a vo výsledku prinesú zlepšenie dopravy na tejto frekventovanej spojnici Dúbravky s centrom mesta.

„V týchto dňoch sú vykonávané statické skúšky podložia pod novou cestou – to musí byť dostatočne pevné, aby unieslo stavbu zaťaženú dopravou. Je vyčlenená plocha stavby (skúšobné pole), na ktorej zhotoviteľ vybudoval navrhované podložie a vykonáva statické skúšky na overenie, či je zvolené podložie vyhovujúce,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Paralelne prebiehajú ďalšie práce, v smere do mesta boli popri ceste už boli osadené nové stĺpy verejného osvetlenia a tiež pokračujú výkopové práce a prekládky sietí.

„Práce na prvej etape, počas ktorej budú vybudované dva nové pruhy, budú trvať približne do apríla roku 2023, nasleduje druhá etapa, kedy bude zrekonštruovaná vozovka po celej dĺžke, vrátane novej svetelnej signalizácie, cestných obrubníkov, úpravy dažďových vpustov a terénnych úprav,“ dodáva.

Práce na druhej etape budú realizované za plnej premávky, už na novej vozovke a potrvajú približne do júla roku 2023. Tretia etapa potrvá približne do augusta roku 2023 a bude v nej realizované vodorovné značenie a ostrovček na križovatke Polianky.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR