sav-pripravila-vzdelavaci-program-kreativna-veda-pre-ziakov-zakladnych-skol

SAV pripravila vzdelávací program Kreatívna veda pre žiakov základných škôl

Program zameraný na rozvoj kritického a vedeckého myslenia detí s názvom Kreatívna veda prináša do škôl zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. Jeho autormi sú vedci zo Slovenskej akadémie vied, ktorí ho vytvorili s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informovala o tom hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Školy, ktoré majú záujem zaradiť tento program do svojho vyučovacieho procesu v školskom roku 2022/2023, sa môžu prihlásiť prostredníctvom stránky www.kreativnaveda.sk.

Kreatívna veda je názov pre aktivity, ktoré sa realizujú prostredníctvom piatich ústavov SAV. Program je určený učiteľom druhého stupňa základných škôl, ktorí môžu vyučovanie doplniť o kreatívne úlohy, atraktívne vzdelávacie materiály, pokusné sety, návštevu laboratória či prednášky vedcov. Využiť môžu aj vedecký mentoring žiakov, pripravujúcich sa na olympiády alebo iné vzdelávacie súťaže.

„V pilotnom ročníku chceme v praxi overiť hypotézu, že ak učiteľom dáme do rúk vhodné a potrebné nástroje pre implementáciu zážitkového vzdelávania, nič nebráni tomu, aby sa kritické a vedecké myslenie stalo neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu,“ povedal Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý sa spolupodieľal na tvorbe programu. Učitelia chémie môžu svoje hodiny ozvláštniť prednáškami, ktoré zastreší Chemický ústav SAV, triedy môžu tiež absolvovať hodinu chémie priamo v chemickom laboratóriu ústavu.

Ústav polymérov SAV a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV pripravili sety experimentov určených na fyziku a technickú výchovu pre šiesty ročník základných škôl. Do programu sa zapojil aj Ústav experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorý spracuje vstupné a výstupné dotazníky zo škôl, ktoré sa zapojili do aktivít podujatia. Výsledky dotazníkového prieskumu poskytnú autorom programu predstavu o znalostnej úrovni žiakov v daných predmetoch pred a po absolvovaní vybraných aktivít a mieru vplyvu zavedenia programu Kreatívna veda do výučby na zlepšenie ich vedomostí.

Zdroj: TASR