tanecne-konzervatorium-evy-jaczovej-je-jedinou-skolou-zameranou-na-profesionalnych-tanecnych-umelcov

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej je jedinou školou zameranou na profesionálnych tanečných umelcov

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave je jediná osemročná štátna škola na Slovensku zameraná na výchovu profesionálnych tanečných umelcov. Vychováva profesionálnych tanečných umelcov v troch odboroch a to v odbore klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec.

Štúdium na TKEJ V Bratislave je súvislé osemročné a zahŕňa v sebe výučbu štyroch ročníkov základnej školy a štyroch ročníkov strednej školy. Štúdium sa končí maturitnou a absolventskou skúškou, ktorej súčasťou je Absolventský koncert. Maturita a absolutórium predstavujú stupeň vyššieho odborného vzdelania a oprávňujú absolventa na výkon profesionálnej činnosti v tanečných súboroch a na výkon pedagogickej praxe na konzervatóriu, základných umeleckých školách alebo súkromných školách so zameraním na výučbu scénického tanca.

Ak vás škola zaujala, mali by ste vedieť o ďalších výhodách:

  • na prijímacie skúšky sa môžu prihlásiť chlapci a dievčatá, ktorí navštevujú ročník základnej školy
  • tanečná príprava nie je podmienkou prijatia do 1. ročníka
  • rozdielovou skúškou prijímajú žiakov s pohybovým nadaním aj z vyšších ročníkov základnej školy
  • dôležitou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu je účinkovanie žiakov v baletných a operných predstaveniach SND a v umeleckých programoch SĽUK-u
  • na škole sa vyučuje anglický a francúzsky jazyk
  • škola má vlastný Školský internát a Školskú jedáleň
  • konzervatórium spolupracuje s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Bratislave

Aj tento rok sa otvárajú brány školy pre širokú verejnosť. Viac o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách sa môžete dozvedieť na Dni otvorených dverí, ktorý sa bude konať 27. januára 2023 od 14:00 do 18:00 hodiny. V priebehu dňa otvorených dverí škola ponúka preskúšanie pohybového nadania dieťaťa (je potrebné, priniesť si cvičný úbor).

Zdroj: Konzervatórium Evy Jaczovej

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke školy TU.

Viac fotografií Tanečného Konzervatória Evy Jaczovej nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ.