ucit-podla-noveho-vzdelavacieho-programu-chce-vyse-400-skol

Učiť podľa nového vzdelávacieho programu chce vyše 400 škôl

Od budúceho školského roka v septembri 2024 začne po novom učiť ďalších minimálne 422 základných škôl. V aktuálnom školskom roku učí prvákov a prváčky podľa nového štátneho vzdelávacieho programu s podporou štátu 39 škôl.

Do 19. decembra bola otvorená registrácia škôl, ktoré od školského roka 2024/2025 začnú s podporou rezortu školstva zavádzať do praxe nový štátny vzdelávací program. Prihlásilo 422 základných škôl. Hlavným cieľom zmien v základnom vzdelávaní je zlepšenie gramotností a zručností žiakov potrebných pre 21. storočie.

Nový vzdelávací program kladie dôraz na podporu kritického myslenia, digitálnych a mäkkých zručností žiakov a žiačok. Recitovanie poučiek nahrádza prepojenie poznatkov s reálnym svetom. Po novom budú môcť učitelia prispôsobiť tempo pri vyučovaní tak, aby zodpovedalo potenciálu detí. Zároveň majú učitelia aj školy možnosť pružnejšie organizovať vzdelávanie (napr. blokové vyučovanie) a využívať rozmanité vzdelávacie formy a metódy – napríklad aktívne učenie sa, experimentovanie, objavovanie a diskusie medzi žiakmi a žiačkami. 

Škôl, ktoré budú učiť po novom, pribudne v každom kraji. Najväčší záujem je z Prešovského kraja, za ktorým nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Väčšina škôl prejavila v nezáväznej registrácii záujem o komplexnú podporu (oboznámenie sa s novým vzdelávacím programom, tvorba učebných osnov, tvorba plánov, námety na inovácie vo vyučovaní a hodnotení).

Prvé výsledky a skúsenosti 39 škôl v tomto školskom roku naznačujú, že vedenie škôl a učitelia z prvých ročníkov oceňujú pri zavádzaní zmien efektívnu podporu a pomoc Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a 32 Regionálnych centier podpory učiteľov. Väčšina škôl vníma ako najväčšie výzvy tvorbu učebných osnov a školského vzdelávacieho programu. Takmer všetky školy zaviedli aj pozíciu supervízora. Umožňuje im znížiť vyučovaciu povinnosť a poskytnúť príplatok jednému alebo viacerým učiteľom, ktorí sa môžu venovať hlbšiemu pochopeniu zmien a hľadaniu efektívnej implementácie.

Aj nové školy budú môcť využiť spoluprácu s tímom odborníkov z rezortných organizácií. Dostanú metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe školských vzdelávacích programov, mentoring a  inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a manažment školy. Školy môžu začať učiť po novom aj bez registrácie, stačí o tom informovať prostredníctvom Rezortného informačného systému v septembri. Registrovaným školám však začne rezort už od februára poskytovať adresnú podporu a pomoc.

Rezort školstva bude priebežne monitorovať, či je nový vzdelávací program nastavený dobre a podporuje plánované ciele. V prípade potreby, ktorú ukáže prax z prvých škôl a spätná väzby od učiteľov, sa do nového kurikula zapracujú zmeny. Nový obsah, forma a ciele základného vzdelávania sú aj súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. – Ministerstvo zároveň dbá na  ochranu finančných záujmov EÚ a bojuje proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a dvojitého financovania a bude vykonávať kontroly so zameraním na tieto najzávažnejšie nezrovnalosti.