volne-miesto-lektora-slovenskeho-jazyka-a kultury-na-pekinskej-univerzite

Voľné miesto lektora slovenského jazyka a kultúry na Pekinskej univerzite

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto lektora slovenského jazyka a kultúry na akademický rok 2022/2023

Uvedená ponuka je zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) pod záložkou ministerstvo, výberové konania, výberové konania MŠVVaŠ SR, výkon práce vo verejnom záujme (link: https://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/). Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 26. marca 2023 do 23,59 h. prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.

Špecifické kritériá univerzity: 

  •  vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
  • špecializácia na slovenskú lingvistiku a skúsenosti s vedením kurzov v súvisiacich
    odboroch (slovenská literatúra, slovenský dejepis, politológia);
  • skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
  • flexibilita vo vyučovacom procese;
  • znalosť anglického jazyka (minimálne na úrovni B2).