zacali-sa-pripravy-na-vystavbu-elektrickovej-trate-na-bory

Začali sa prípravy na výstavbu električkovej trate na Bory

Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť Bory, a. s., uzatvorili zmluvu o spolupráci pri projektovej príprave predĺženia električkovej trate z Dúbravky do lokality Bory. Predpokladaná dĺžka novej električkovej trate je približne 1 800 m, na ktorej sú plánované štyri zastávky.

Spoločnosť Bory pre hlavné mesto na vlastné náklady vypracuje dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a v prípade potreby zabezpečí posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie (EIA).

Na novej trati sú plánované štyri električkové zastávky:

 • Dúbravčice – umiestnenie zastávky bude podľa priestorových možností v strednom deliacom páse alebo v zelenom páse pri Saratovskej ulici,
 • Stanica Bory – umiestnenie zastávky bude v podjazde pod železničnou traťou „Bratislava – Kúty – Břeclav“ medzi stanicami Bratislava – Lamač a Devínska Nová Ves,
 • Nemocnica Bory – umiestnenie zastávky bude medzi nákupným centrom „Bory Mall“ a „Nemocnicou Bory“,
 • Hany Ponickej – umiestnenie zastávky bude na konci obytného súboru „Bory Home I.“

Základné parametre novej trate

 • dĺžka: 1800 m dvojkoľajne
 • rozchod: 1000 mm
 • počet zastávok: 4
 • dĺžka nástupíšť: 53 m
 • počet výhybiek: 6 (4 obratisko Pri kríži, 2 obratisko Bory) + 1 koľajová križovatka, automatické stavanie vlakovej cesty
 • návrhová rýchlosť: 65 km/h (30 km/h v podjazde pod žel. traťou, 40 km/h v križovaní s II/505)
 • maximálny sklon trate: 70 ‰, v priestore zastávok 50 ‰

Premávka na novej trati sa predbežne uvažuje predĺžením každého druhého spoja linky 4 z Dúbravky po Bory.

Situačný nákres trate

Električková trať Dúbravka - Bory
Obratisko Dúbravka – Pri kríži
Električková trať Dúbravka - Bory
Saratovská ulica
Električková trať Dúbravka - Bory
Križovanie so železničnou traťou Devínska Nová Ves – Kúty a terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP)
Električková trať Dúbravka - Bory
Trasovanie cez Bory Mall
Električková trať Dúbravka - Bory
Zastávka Nemocnica Bory
Električková trať Dúbravka - Bory
Obratisko Bory – Lamačská brána

Podklady pre EIA a DÚR majú byť vypracované do deviatich mesiacov, DSZ do troch mesiacov od dodania DÚR a zabezpečiť vydanie EIA do šiestich mesiacov od dodania DÚR. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod budúcou traťou bude zabezpečovať mesto. Projekt bude vychádzať z technického zadania, opierajúceho sa o štúdiu predĺženia električkovej trate do lokality Bory z roku 2020, a požiadaviek Hlavného mesta.

Na stiahnutie:

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava