zakladna-skola-alberta-molnara-szencziho-v-senci-uskutocnila-projekt-s nazvom-hudba-v-centre

Základná škola Alberta Molnára Szencziho v Senci uskutočnila projekt s názvom Hudba v centre

Dva roky trvajúca séria podujatí dospela do finále v posledný januárový týždeň s trojdňovým hudobným programom. Vzdelávacie programy viedli pedagógovia Réka Tóth a Árpád Tóth z Kodályho inštitútu Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v  Budapešti. O projekte a  záverečnom podujatí sme sa rozprávali s  učiteľkou hudobnej výchovy Katalin Tóth zo ZŠ A. M. Szencziho a univerzitným pedagógom Árpádom Tóthom. Podujatie sa uskutočnilo v rámci programu Erasmus+.

Katalin Tóth: „V rámci projektu „Hudba v centre“ sme prostredníctvom širokej škály foriem hudby rozvíjali u detí všeobecné kognitívne schopnosti, priestorovú orientáciu, sústredenie pozornosti a  sociálne spôsobilosti. Spoločné spievanie môže byť jedným z  najúčinnejších nástrojov rozvoja osobnosti, preto deti povzbudzujeme, aby čo najviac spievali. Začali sme rozvíjaním základných schopností a  zručností, ako napr. zlepšenie zmyslu pre rytmus, čo výrazne zlepšuje senzomotorické a zároveň kognitívne schopnosti detí. Naši hosťujúci učitelia sa osobitne venovali nadaným žiakom a  žiakom so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň sa venovali aj zmiešaným skupinám i celým triedam. Žiaci získali krásne zážitky, cez prestávky si všade pospevovali práve naučené pesničky.“ Réka Tóth na  hodinách využívala metódu s názvom „Hudba sa nás dotkne“, vyvinutú v Kodályovom inštitúte, ktorá pristupuje k hudobnej výchove na báze informačných technológií. Metóda je založená na počítačovej aplikácii, ktorá efektívne napomáha rozvoju hudobného sluchu prostredníctvom písania Árpád Tóth vyučuje hudobnú teóriu, metodológiu vyučovania, komornú hudbu a pripravuje zbormajstrov na Hudobnej univerzite Ferenca Liszta v Budapešti. Popri učení sa venuje komponovaniu hudby a dirigovaniu speváckych zborov. Je celosvetovo uznávaným predstaviteľom medzinárodného Kodályovho hnutia. Neustále cestuje po svete. Do Senca prišiel z austrálskeho Brisbane, kde viedol dvojtýždňový kurz pre učiteľov hudby a zbormajstrov.“

Árpád Tóth: „Dlho som viedol Spevácky zbor maďarských učiteľov Lajosa Vassa na Slovensku. Stále som v kontakte s mnohými učiteľmi hudby. Skutočné hudobné vzdelávanie podľa mňa neprebieha na univerzitách. Hudobná výchova na základných školách je platforma, kde vzdelávame hudbou všetkých, od detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami až po nadaných žiakov. Verím, že spev v škole môže byť jednou z najväčších síl, ktoré vytvárajú a stmeľujú kolektívy. Vidím, že na  ZŠ A. M. Szencziho kladú veľký dôraz na diferencovaný prístup k deťom. Hudbu jednoducho nie je možné robiť bez vyššej úrovne pozornosti, ale hudba, spoločný spev, rytmické cvičenia a spoločný pohyb prirodzene navodia vyššiu koncentráciu, ktorú pri vyučovaní iných predmetov treba krvopotne vybojovať. Hudba môže byť médiom, ktoré vytvára prostredie, kde sa deti cítia byť rovné. V Senci je kvalitné aj zborové hnutie, no mám pocit, že spev v zbore si ešte musí vydobyť väčšie uznanie. Týmto programom sme prispeli aj k pozdvihnutiu spoločenského uznania spoločného spievania.“

Zdroj: Senec.sk