Škola začala svoju históriu škola písať v školskom roku 1973/74, kedy vzniklo Odborné učilište, n. p. Bratislavský mäsový priemysel, v ktorom sa pripravovali učni výlučne v profesii mäsiar – údenár pre chlapcov a údenárka pre dievčatá. Prvým riaditeľom školy bol Miroslav Kríž.

Novodobá história sa viaže na rok 1981, kedy po dohode rozhodujúcich subjektov v oblasti potravinárskeho priemyslu vzniklo Stredné odborné učilište potravinárske so sídlom na Košickej ulici 49 (ďalej SOUP), zriaďovateľom ktorého bolo Generálne riaditeľstvo trustu Mäsový priemysel. Riaditeľom sa stal Dr. Jozef Horák. 

Žiaci sa pripravovali v učebných odboroch mäsiar-údenár, cukrovinkár so zameraním na výrobu cukroviniek a trvanlivého pečiva, cukrár. Od školského roku 1983/84 pribudol odbor biochemik so zameraním na mliekarenskú výrobu. 

V tom čase sa na uvedené robotnícke povolania pripravovalo 671 žiakov, čo bolo na jestvujúce priestorové podmienky krajne nevyhovujúce. Aj preto sa Generálne riaditeľstvo Mlynského a pekárenského priemyslu rozhodlo v roku 1984 zriadiť samostatné SOUP na Harmincovej č. 1 odbory ako sú mäsiar, pekár, cukrár, ak nedôjde k zásadnému obratu v odbornom školstve SR.

 

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

pripravuje žiakov v týchto odboroch:

študijné odbory (4 – ročné s maturitou)

• pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu – 6432 K
• pracovník marketingu – 6405 K
• čašník, servírka – 6444 K
• kuchár – 6445 K
• obchodný pracovník – 6442 K
• výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 2949 M
• potravinárstvo – 2940 M študijné odbory (5 – ročné s maturitou)
• hotelová akadémia – 6323 K

učebné odbory (4 – ročné s výučným listom)

• mäsiar – kuchár – 2956 H
• cukrár – pekár – 2978 H
• cukrár – kuchár – 2977 H

učebné odbory (3 – ročné s výučným listom)

• čašník, servírka – 6444 H
• kuchár – 6445 H
• mäsiar – lahôdkar – 2955 H
• cukrár -2964 H
• pekár-2962 H
• predavač potravinárskeho tovaru – 6460 H

nadstavbové štúdium (2 – ročné s maturitou)

• spoločné stravovanie – 6421 L
• výroba potravín – 2952 L

pomaturitné štúdium (2 – ročné)

• hospodárska informatika – 6292 M
• obchod a podnikanie – 6352 M

V roku 2004 bolo SOUP premenované na Združenú strednú školu potravinársku a v nadväznosti na využitie výsledkov produktívnych prác žiakov v odboroch Mäsiar, lahôdkár a cukrár bola rozšírená ponuka

o prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch pre oblasť gastronómie a služieb v gastronómii – kuchár, čašník, servírka. V tomto období prebehla aj príprava nových študijných odborov Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, Výživa a šport. O tieto študijné odbory nebol však záujem.

V roku 2008 sa v dôsledku legislatívnych úprav zmenil názov školy na Strednú odbornú školu (SoŠ). Zároveň v tomto roku došlo rozhodnutím Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja