Z histórie

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 13.4.2000. Odvtedy pôsobí nepretržite až po súčasnosť v intervaloch volebných období. Posledné volebné obdobie začalo 25.10.2012, kedy bolo zvolené nové zloženie Rady školy. RŠ pozostáva z 11 členov, pričom jej zloženie a pôsobnosť je dané príslušnou legislatívou / Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zmena a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §25 ods. č. 6. /.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 19.10.2016

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a zároveň presadzuje záujmy rodičov, zriaďovateľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy pozostáva z 11 členov, ktorí zastupujú:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Pedagogických a nepedagogických pracovníkov
 • Rodičov žiakov školy
 • Žiakov školy

V členskej základni Rady školy priebežne prichádza k personálnym zmenám súvisiacimi s odchodmi a príchodmi žiakov, učiteľov či rodičov zo života školy.

Súčasnosť

RŠ v súčasnosti pracuje v tomto personálnom zložení:

Na základe menovania:

 • JUDr. Mgr. Jozef Uhler – BSK
 • Ing. Vladimír Bajan – BSK
 • PaedDr. Juraj Jánošík – BSK
 • Ing. Miroslav Zimek – SOPK
 •  

Zástupcovia pedagógov

 • Ing. Alena Štrauchová (predseda)
 • Ing. Janka Krošláková (podpredseda)

 

Zástupca nepedagogických pracovníkov školy

 • Peter Matúš 

 

Zástupcovia rodičov

 • Mgr. Barbora Mariančíková Sármányová
 • Katarína Bilková Baranovičová
 • Zuzana Olšinská 

 

Zástupca žiakov školy

 • Nikola Dobijová