Rada školy

Z histórie Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 13.4.2000. Odvtedy pôsobí nepretržite až po súčasnosť v intervaloch volebných období. Posledné volebné obdobie začalo 25.10.2012, kedy bolo zvolené nové zloženie Rady školy. RŠ pozostáva z 11 členov, pričom jej zloženie a pôsobnosť je dané príslušnou legislatívou […]

Ponuka vzdelávacích programov

SOŠ Farského 9, Bratislava v zmysle 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní realizuje rekvalifikačné vzdelávacie programy, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získate osvedčenie s platnosťou na území Slovenskej Republiky. Vzdelávacie programy umožňujú absolventom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti […]