1/2009 Realizácia školskej integrácie žiakov so ŠVVP v SOŠ, Farského 9, Bratislava