USMERNENIE

Milí žiaci a vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva nastupujú stredné školy od 12.10.2020 na dištančnú formu vzdelávania. Z toho dôvodu bude výučba až do odvolania prebiehať online formou (Google Meet) resp. prostredníctvom edupage. Podrobnejšie informácie Vám budeme priebežne posielať. Oznamuje súčasne žiakom, že zo školy […]

Triedne aktívy ZRPŠ

Milí rodičia, na základe rozhodnutia vedenia školy. ktoré je v súlade s platným Manuálom MŠVVaŠ SR a aktuálnej epidemiologickej situácie sa nebudú konať tradičné úvodné triedne aktívy ZRPŠ. Všetky potrebné informácie získate od triednych učiteliek a učiteľov prostredníctvom mailov, telefonických rozhovorov a edupage školy. V […]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent […]

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje podľa §150 ods.5 Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon)dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na teoretickom a praktickom vyučovaní.Riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu pre párny týždeň pokračuje od 16.9.2020 (streda).      

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Stredné školy (aktualizované 26.8.2020) Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba […]