Manažment hotelov a cestovných kancelárií

Kód odboru: 6318 Q Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou. Zdravotná spôsobilosť. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška Poskytované vzdelanie: Absolvent získava vyššie odborné vzdelanie  s právom používať titul “diplomovaný špecialista” so skratkou “DiS”. Môže pracovať  v strednom  manažmente […]

Poradenstvo vo výžive – 2950 M

Kód odboru: 2950 M Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Zdravotná spôsobilosť uchádzača. Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti výživy, pohybovej kultúry a zdravého […]