Manažment hotelov a cestovných kancelárií

Kód odboru: 6318 Q
Dĺžka štúdia: 3 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou.

Zdravotná spôsobilosť.

Úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška
Poskytované vzdelanie: Absolvent získava vyššie odborné vzdelanie  s právom používať titul “diplomovaný špecialista” so skratkou “DiS”. Môže pracovať  v strednom  manažmente v cestovných kanceláriách, ubytovacích zariadeniach hlavne v ekonomických a prevádzkových funkciách, môže aj samostatne podnikať.

 

Charakteristika odboru

Obsah vzdelávania je určený tak, aby študenti po absolvovaní štúdia, ukončení povinnej praxe a zodpovedajúcom zapracovaní, mohli kvalifikovane vykonávať činnosti odborných pracovníkov hotelierstva a cestovného ruchu, ktoré súvisia hlavne s ekonomickými a prevádzkovými funkciami v príslušných zariadeniach. Vzdelanie má charakter odborného vzdelania, ktoré v čo najväčšej miere nadväzuje na poznatky získané štúdiom na stredných školách.

Absolventi sú odborným potenciálom pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu. Popri odborných vedomostiach získavajú i kvalitnú jazykovú prípravu.

Pracovné uplatnenie absolventa je na úrovni stredného a vyššieho manažmentu v hotelových spoločnostiach, štátnom i verejnom sektore. Absolvent študijného odboru manažment hotelov a cestovných kancelárií je po trojročnom pomaturitnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v riadení hotelových zariadení.