Poradenstvo vo výžive – 2950 M

Kód odboru: 2950 M
Dĺžka štúdia: 4 roky
Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Zdravotná spôsobilosť uchádzača.
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti výživy, pohybovej kultúry a zdravého životného štýlu.

 

Charakteristika odboru

Študijný odbor pripravuje žiakov na činnosti v oblasti hodnotenia, hygieny, kontroly a dozoru, distribúcie potravín s prihliadnutím na potrebu správnej výživy pri pohybových aktivitách. Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, na rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými postupmi.  Absolvent ovláda anglický jazyk, vie riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Môže pracovať ako poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít, pracovník vo wellness centrách, fitnes centrách, v liečebných domoch, manažér v športových kluboch a centrách, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na výživu, šport a zdravotníctvo.