Dňa 10. decembra 2014 pokračovala výučba predmetu Právna klinika pre komunity, určená pre žiakov ZŠ a SŠ a pre ústavy nápravnej výchovy. Cieľom bolo oboznámiť žiakov so základmi súkromného práva a zvýšiť ich právne vedomie. 

Témou vyučovacích hodín boli:

  • spôsobilosť na právne úkony
  • rodinné právo - manželstvo, vznik, rozvod, výživné, úprava styku s maloletým po rozvode
  • trestné právo - skutkové podstaty trestných činov a sadzby trestov. 

Vyučovali študentky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
Bc. Lenka Staníková a Bc. Zuzana Mäsiarová, odborný dohľad mal: Mgr. Samuel Rybnikár

Program absolvovali žiaci IV.MK a V.HA triedy.

Mgr. Dana Dzurillová

Dňa 9.12.2014 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyk. Študenti už tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zvládnutie gramatiky, ovládanie primeranej lexiky a rozprávanie. Tento rok sa z pôvodne prihlásených 17 študentov zúčastnilo olympiády osem. Všetci boli chlapci z prvých troch ročníkov odborov hotelová akadémia a pracovník v hotelierstve. Na prvých troch miesta sa umiestnili nasledujúci študenti:

  1. miesto - Cisár Martin 2.HA
  2. miesto - Velčík Erik 3.PH
  3. miesto - Krištofič Michal 1.PH

Martin Cisár bude školu reprezentovať v obvodnom kole a samozrejme držíme mu palce, aby dosiahol čo najlepšie výsledky.

plagat