Manažment hotelov a cestovných…

Manažment hotelov a cestovných kancelárií
Kód odboru: 6318 Q
Dĺžka štúdia: 3 roky

Základné podmienky prijatia:
Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou.
Zdravotná spôsobilosť.
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška
Poskytované vzdelanie: Absolvent získava vyššie odborné vzdelanie s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“. Môže pracovať v strednom manažmente v cestovných kanceláriách, ubytovacích zariadeniach hlavne v ekonomických a prevádzkových funkciách, môže aj samostatne podnikať.
Charakteristika odboru: Obsah vzdelávania je určený tak, aby študenti po absolvovaní štúdia, ukončení povinnej praxe a zodpovedajúcom zapracovaní, mohli kvalifikovane vykonávať činnosti odborných pracovníkov hotelierstva a cestovného ruchu, ktoré súvisia hlavne s ekonomickými a prevádzkovými funkciami v príslušných zariadeniach. Vzdelanie má charakter odborného vzdelania, ktoré v čo najväčšej miere nadväzuje na poznatky získané štúdiom na stredných školách.
Absolventi sú odborným potenciálom pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu. Popri odborných vedomostiach získavajú i kvalitnú jazykovú prípravu.
Pracovné uplatnenie absolventa je na úrovni stredného a vyššieho manažmentu v hotelových spoločnostiach, štátnom i verejnom sektore. Absolvent študijného odboru manažment hotelov a cestovných kancelárií je po trojročnom pomaturitnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v riadení hotelových zariadení.