ambiciou-bratislavskeho-kraja-je-vytvorit-moderny-region-s-vysokou-kvalitou -zivota-a-zivotneho-prostredia.-novovybudovane-ekocentrum-v cunove-ma-tuto-viziu-naplnat

Ambíciou Bratislavského kraja je vytvoriť moderný región s vysokou kvalitou  života a životného prostredia. Novovybudované Ekocentrum v Čunove má túto víziu napĺňať

Vo štvrtok 18. 4. 2024, aj v súvislosti s iniciatívou Deň Zeme, sa areál čunovského kaštieľa zaplnil pozvanými hosťami, zahraničnými partnermi, organizáciami, ako aj odborníkmi na ochranu životného prostredia, envirovzdelávania či udržateľného turizmu a ekoturizmu. Dôvodom bola odborná konferencia, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako prezentáciu zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) a význame novovybudovaného Ekocentra. Ide o unikátne environmentálno-vzdelávacie centrum nielen na území kraja, ale Slovenska vôbec s presahom na rakúske a maďarské územie.

V panelových diskusiách dominovali dve témy: Envirovzdelávanie – Módny trend alebo skutočná potreba?  a Bratislavský samosprávny kraj – šanca pre trvalo udržateľný turizmus.

„Stav životného prostredia sa týka každého z nás, ovplyvňuje naše životy, zdravie či hospodársku činnosť. Napriek tomu, že téma ochrany životného prostredia nie je priama kompetencia župy, už vyše desaťročie sa ju snažíme rozvíjať vo viacerých smeroch. Za úspešnú považujem tému zmeny klímy, kde sme sa stali lídrom spomedzi slovenských samospráv prostredníctvom nášho Katalógu adaptačných opatrení a Adaptačného plánu. Ochranu životného prostredia sme uchopili komplexným, systematickým a hlavne praktickým spôsobom. Odklonili sme sa od formalizácie témy a namiesto toho sme si osvojili synergický prístup a prepájanie s ostatnými sektorovými politikami, napr. s udržateľnou mobilitou, energetickou efektívnosťou či udržateľným cestovným ruchom. Aj cez projekt Ekocentra Čunovo budeme naďalej koncepčne podporovať a rozvíjať environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu na území kraja,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky si hostia mohli pozrieť interaktívnu expozíciu, ako aj zrevitalizovanú záhradu. Súčasťou konferencie bolo aj odovzdanie ocenení za prínos k trvalo udržateľnému rozvoju BSK. Laureátmi týchto cien sa stali:

Prof. Ing. Pavol Alexy. PhD. (vysokoškolský pedagóg a vedec pôsobí v Ústave prírodných a syntetických materiálov FCHPT STU)
Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc. (biológ)
Pavol Fandák IN MEMORIAM (legenda slovenského skautingu)

„Mám za to, že téma ochrany životného prostredia sa nedotýka len úzkej skupiny ochranárov, ale každého z nás. Upustili sme od dogmy extrémnych názorov, takpovediac priväzovania sa o stromy, ale rozhodli sme sa ísť dlhodobou cestou osvety a prepájania ochrany životného prostredia s každodenným životom. Ambíciou ekocentra je poskytnúť funkčné zázemie a stať sa bránou do prírody na celom území BSK. Našou snahou je prepojiť odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a zároveň poskytnúť garanciu kvality environmentálneho vzdelávania s dosahom na celé územie Slovenska, doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Ekocentrum Čunovo vzniklo ako výsledok spolupráce slovenských, rakúskych a maďarských partnerov v rámci realizácie cezhraničných projektov Ecoregion SK-AT a Ecoregion SK-HU, podporených z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bez podpory externých zdrojov by sa projekt nemohol uskutočniť. Celkové náklady predstavujú cca 5 miliónov eur.

Poloha ekocentra nie je vybraná náhodne. Mestská časť Čunovo sa nachádza pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom a zároveň sa nachádza na hranici Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy čim naše ekocentrum otvára bránu do prírody Bratislavského kraja.  

Dlhodobým cieľom samotného ekocentra je koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety. Veríme, že sa obnovený kaštieľ spolu s areálom stane centrom života, oddychovou zónou a vytvorí atraktívne prostredie pre domácich i turistov.

V budove revitalizovaného kaštieľa sa nachádza interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu, môžete si tu vyskúšať či skočíte tak ďaleko ako lúčny koník, naučíte sa rozoznať spev vtákov podľa hlasu či vôňu bylín. Dozviete sa veľa zaujímavého o bobroch, zistíte ako vidí hmyz a prostredníctvom virtuálnej reality sa budete plaviť lužným lesom vnútrozemskej delty Dunaja. V reálnom modely traktora sa pomocou interaktívnej hry naučíte spôsoby trvaloudržateľného poľnohospodárstva.

Súčasťou areálu Ekocentra je aj  sýpka, postavená v renesančnom štýle v 2. polovici 16. stor., ktorá slúžila na skladovanie od svojho vzniku až do 90-tych rokov. Jej rekonštrukciu BSK plánuje ako III. fázu budovania Ekocentra v Čunove, kde sa chce opäť uchádzať o silné partnerstvo v rámci cezhraničnej spolupráce v novom Programovom období a získať podporu EÚ na obnovu tejto NKP.