bratislavska-zupa-zacala-s-rekonstrukciou-priestorov-na-skalickej-ceste

Bratislavská župa začala s rekonštrukciou priestorov na Skalickej ceste

Po tom, ako na Škole pre mimoriadne nadané deti na Skalickej ceste, vypukol v sobotu 1. 7. 2023 požiar, je pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľa školy a vlastníka budovy prioritou čo najskoršie odstránenie následkov požiaru. Stavebná firma už nastúpila na zhorenisko a začala s potrebnými prácami.

„Od začiatku situáciu monitorujeme a sme v kontakte so všetkými orgánmi, ako aj školou. Priamo na mieste ešte v sobotu 1. 7. na základe našej spolupráce fungoval aj intervenčný tím psychológov občianskeho združenia IPčko, ktorí tiež riadili krízovú intervenciu a psychologické poradenstvo. Po uhasení požiaru sme hneď vykonali všetky opatrenia na stabilizáciu budovy a zamedzenie vzniku ďalších škôd,“ opísal predseda BSK Juraj Droba. 

BSK sa aktuálne sústreďuje na dve hlavné priority. Prvou je psychologická pomoc a intervencia pre žiakov, učiteľov a pedagógov. Druhou prioritou je sanácia škôd a rekonštrukcia objektu s cieľom opätovne otvoriť školu v septembri. 

BSK zaobstaral statika za účelom posúdenia statického stavu budovy. Rovnako boli prizvaní aj odborníci z oblasti stavebníctva na vykonanie odhadu rozsahu prác potrebných na odstránenie následkov požiaru. Podľa statického posudku je statika budovy neporušená. Vzhľadom na charakter stavby (škola) ako aj s ohľadom na vzniknutú časovú tieseň pristúpil BSK v súlade so zákonom o verejnom obstarávaniu k rokovaniu s vybranou stavebnou firmou o možnom okamžitom nástupe na zhorenisko. Postupom tzv. priameho rokovacieho konania bola v pondelok 10. 7. 2023 uzatvorená zmluva o dielo. Jej predmetom je vyčistenie zhoreniska, vykonanie všetkých nevyhnutných prác na odstránenie následkov požiaru a uvedenie objektu do užívaniaschopného stavu do začatia nového školského roka.