bratislavsky-samospravny-kraj-vytvoril-regionalnu-strategiu-vychovy-a-vzdelavania-v-strednych-skolach-v-bratislavskom-kraji-na-roky-2023-–-2026

Bratislavský samosprávny kraj vytvoril Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom kraji na roky 2023 – 2026

Jednou z najdôležitejších pôsobností Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je vytvárať podmienky pre rozvoj výchovy a vzdelávania na svojom území. Jeho ambíciou ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení, ale aj ako významného aktéra pri koordinácii výchovy a vzdelávania v regióne, je vytvorenie efektívneho systému škôl a školských zariadení, založeného na princípoch konceptu SMART škôl, ktorý bude reflektovať aktuálne potreby trhu práce, demografický vývoj, sociálno-ekonomické faktory, aktuálnu legislatívnu situáciu, ale aj všetky relevantné špecifiká bratislavského regiónu. Práve Regionálna stratégia pomenúva princípy a ciele rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách v BSK na roky 2023 – 2026.

„Bratislavský región je regiónom s najdynamickejším rastom obyvateľstva, čo vytvára tlak na verejnú infraštruktúru aj vzdelávacieho charakteru na všetkých úrovniach. Školská infraštruktúra navyše čelí významnému modernizačnému dlhu, čo vyvoláva potrebu podrobnej analýzy a návrhu opatrení na optimalizáciu a racionalizáciu siete škôl a školských zariadení, s cieľom zabezpečiť nielen dostatočnú vzdelávaciu kapacitu, ale predovšetkým kvalitu zodpovedajúcu potrebám súčasnosti,“ ozrejmil situáciu predseda BSK Juraj Droba.

Regionálna stratégia má tri základné časti.

V úvode pomenúva legislatívne, obsahové a strategické východiská, s ktorými sa pracovalo. Rovnako obsahuje základné princípy ako:

 1. Otvorená komunikácia v záujme skvalitňovania školstva
 2. BSK ako zodpovedný partner všetkých škôl, Kraj ústretový k zamestnávateľom
 3. Zvyšovanie kvality škôl a školských zariadení zriadených BSK
 4. Regionálna a sociálna dostupnosť škôl
 5. Zvyšovanie ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl a školských zariadení BSK

V druhej časti sú informácie a faktografické údaje, ktoré boli východiskové pri tvorbe stratégie, informácie o potrebách trhu práce, analýza stredných škôl podľa skupín odborov vzdelávania v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, informácia o inovatívnych, bilingválnych a experimentálne overovaných odboroch vzdelávania. Sú tam analyzované jednotlivé základné princípy výchovy a vzdelávania. Nechýba tam ani informácie o centrách odborného vzdelávania a prípravy či o príprave budovania kampusov ako inovatívnych centier vzdelávania prepájajúcich vzdelávanie s praxou.

Tretia, plánovacia časť, bola vypracovaná na základe analýz a informácií. Vytyčuje dlhodobé ciele, ktoré BSK má ambíciu napĺňať. Ide však v mnohých prípadoch o ciele, ktoré majú presah aj cez obdobie štyroch rokov, na ktoré sa táto stratégia schvaľuje. 

Analytická časť materiálu je spracovaná na základe informácií za školský rok 2022/2023. Pri tvorbe regionálnej stratégie boli využité všetky dostupné zdroje a databázy a aj vlastné údaje BSK.

Regionálna stratégia vychádza z predchádzajúcich strategických dokumentov týkajúcich sa oblasti školstva a vzdelávania, ale aj z ďalších strategických dokumentov BSK:

 • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027
 • Integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2021 – 2027
 • Koncepcia rozvoja športu a mládeže na roky 2022 – 2026
 • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (SK RIS3 2021+)
 • Programové vyhlásenia BSK na volebné obdobie 2022 – 2026

Na území Bratislavského kraja v školskom roku 2022/2023 pôsobí 114 stredných škôl, na ktorých študuje 32 188 žiakov denného štúdia.

Sieť stredných škôl zabezpečuje všeobecné vzdelávanie na:

 • 46 gymnáziách,
 • vzdelávanie žiakov so športovým nadaním na 4 stredných športových školách,
 • odborné vzdelávanie na 35 stredných odborných školách,
 • 6 stredných priemyselných školách,
 • 2 stredných zdravotníckych školách,
 • 8 obchodných akadémiách
 • a 3 hotelových akadémiách a umelecké vzdelanie na 4 konzervatóriách a 6 školách umeleckého priemyslu. 

Z celkového počtu 114 stredných škôl zaradených v sieti k septembru 2022, je 61 škôl (53,5%) zriadených verejnými zriaďovateľmi (BSK, Regionálny úrad školskej správy Bratislava a Mestská časť Bratislava – Karlova Ves), 12 škôl (10,5%) zriadených štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (cirkevné školy) a 41 škôl (36%) zriadených inou fyzickou alebo právnickou osobou (súkromné školy). V kraji zároveň 2 školy poskytujú stredoškolské vzdelanie v medzinárodných programoch nezaradených do siete škôl SR – LEAF Academy a American Academy in Bratislava.

Na stredných školách v Bratislavskom kraji v školskom roku 2022/2023 študuje 34.473 žiakov, z toho 32.188 žiakov v dennom štúdiu a 2.285 v externom štúdiu. Zo žiakov v dennom štúdiu je takmer 48% na gymnáziách (z toho 41 % v 8-ročnej forme štúdia), takmer 42% na odborných školách, 8,6% na umeleckých školách a necelé 2% na športových školách.

V školskom roku 2022/2023 je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 54 stredných škôl, z toho z toho

 • 12 gymnázií,
 • 32 stredných odborných škôl,
 • 6 spojených škôl,
 • 2 konzervatóriá,
 • 2 školy umeleckého priemyslu.

BSK zriaďuje aj 5 základných škôl, ktoré sú súčasťou spojených škôl.

Napriek tomu, že na území BSK pôsobia jedny z najlepších škôl v rámci Slovenska, kvalita škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zostáva rôznorodá. Preto cieľom BSK je zamerať sa na zvýšenie kvality všetkých škôl, aby mohli byť do maximálnej možnej miery považované za „výkladnú skriňu“ slovenského školstva. Keďže ovládanie cudzích jazykov patrí medzi kľúčové kompetencie absolventov škôl, pristúpilo BSK k zvyšovaniu kvality jazykového vzdelávania na školách. V prvej vlne išlo o rozšírenie ponuky gymnaziálneho vzdelávania o bilingválne štúdium, následne BSK pokračovalo rozšírením ponuky bilingválneho vzdelávania aj na stredných odborných školách.

Zavádzaním inovatívnych a bilingválnych odborov sleduje zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti škôl, zvýšenie ich úspešnosti, vyššiu kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj schopnosť škôl osloviť svojou ponukou vzdelávania čo najväčší počet žiakov. O úspešnosti týchto procesov svedčí každoročný nárast počtu prihlášok. Cieľom BSK je, aby medzi atraktívne a žiadané školy patrili nielen gymnáziá, ale aj stredné odborné školy, ktoré budú poskytovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces a ich činnosti budú efektívne a hospodárne.