cielom-projektu pravo-na-prve-zamestnanie je-podporit-vytvaranie-pracovnych-miest-pre-nezamestnanych

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných

Od 10. apríla 2024 môžu zamestnávatelia podávať žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie.

„Ukončenie štúdia a hľadanie prvej práce je významnou zmenou pre každého človeka, obdobím pocitov slobody ale aj hľadania a neistoty. Správne nastavená podpora zo strany štátu mu môže dať cenný priestor na zorientovanie sa a postavenie sa na vlastné nohy. Som presvedčený, že práve projekt Právo na prvé zamestnanie je nástrojom na efektívnu podporu mladých pri ich prvých krokoch na pracovnom trhu,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

„Projekt Právo na prvé zamestnanie je jedinečný tým, že umožňuje mladým ľuďom umiestniť sa na trhu práce vo veľmi krátkom čase po ukončení vzdelávania. Okrem toho prináša synergický efekt v podobe príležitosti na získanie nových pracovníkov pre mnohých zamestnávateľov, ktorí čelia nedostatku pracovnej sily,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo, do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí finančného príspevku. Ďalších 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je 7 911,20 eur.

Realizácia projektu Právo na prvé zamestnanie je plánovaná do konca roka 2024. Na projekt je vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.