delegacia-bratislavskeho-kraja-na-pracovnej-ceste-v-bruseli

Delegácia Bratislavského kraja na pracovnej ceste v Bruseli

V dňoch 22.-24. mája sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta poslancov Bratislavského samosprávneho kraja do Bruselu. Pracovná cesta sa uskutočnila za účelom oboznámenia poslancov BSK s prácou Zastúpenia Bratislavského kraja pri EÚ, ako aj s činnosťou medzinárodných, európskych a slovenských inštitúcií pôsobiacich v Bruseli. Pracovnej cesty v Bruseli sa zúčastnili predseda BSK Juraj Droba, podpredsedníčka BSK Simona Petrík, poslanci BSK Petra Hitková, Vladimíra Vydrová, Monika Beňová Makkiová, Michal Rakús, Jakub Badrna, Tomáš Husár a vedúca oddelenia zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí BSK Jana Brillová.

V rámci pracovnej cesty mali zástupcovia BSK príležitosť zúčastniť sa sérii rokovaní a diskusií so zástupcami viacerých medzinárodných, európskych a slovenských inštitúcií, ako aj s  partnermi Zastúpenia BSK v Bruseli, či absolvovať študijnú návštevu inovačného centra MolenGeek.

V pondelok 22. mája prijal delegáciu BSK stály predstaviteľ SR pri NATO Peter Bátor, s ktorým poslanci BSK diskutovali o možnostiach pomoci ukrajinským občanom v kontexte prebiehajúcej ruskej agresie na Ukrajine, ale i o povojnovej obnove Ukrajiny. Počas diskusie poslanci BSK taktiež vyzdvihli opatrenia realizované BSK za účelom pomoci a integrácie Ukrajincov utekajúcich pred vojnou.

Delegácia BSK sa následne presunula na generálny konzulát Slovenskej republiky, kde ju prijal generálny konzul SR v Belgicku Andrej Michalec. Predmetom diskusie boli aktuálne projekty a ďalšie možnosti prehĺbenia spolupráce medzi generálnym konzulátom a BSK, a to predovšetkým v oblasti kultúrnej, verejnej a ekonomickej diplomacie.

V utorok 23. mája sa uskutočnilo stretnutie s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, ktorý poslancom BSK priblížil fungovanie a náplň práce Európskej komisie, ako aj hlavné iniciatívy a priority spadajúce do jeho portfólia. Podpredseda Európskej komisie taktiež vyzdvihol prácu, ktorú odvádza Bratislavský kraj na pôde EÚ a zdôraznil dôležitosť čerpania fondov EÚ pre Slovensko.

Delegácia BSK v Bruseli

Delegácia BSK sa následne presunula na Stále zastúpenie SR pri EÚ, kde mala možnosť diskutovať so stálou predstaviteľkou SR pri EÚ Petrou Vargovou, ktorá vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu Stáleho zastúpenia so Zastúpením BSK pri presadzovaní záujmov na pôde EÚ. V rámci diskusie poslanci BSK taktiež zdôraznili hlavné štrukturálne výzvy Bratislavského kraja a úlohu kohéznej politiky EÚ pri ich adresovaní. Na záver obe strany vyzdvihli potrebu ďalšej koordinácie národnej a regionálnej úrovne v kontexte prípravy a začínajúcich diskusií o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. 

V rámci cesty do Bruselu sa poslanci BSK stretli aj s partnermi z regiónu Flámska. Na stretnutí s predsedníčkou Výboru Flámskeho parlamentu pre zahraničnú politiku, európske záležitosti, medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch Cathy Coudyser a prvým podpredsedom Výboru Johanom Deckmynom zástupcovia BSK diskutovali o stave regionálnej politiky v Belgicku a možnostiach výmeny skúseností v oblastiach ako vzdelávanie či sociálna inklúzia.

V stredu 24. mája sa uskutočnila diskusia poslancov BSK s poslanom Európskeho parlamentu Vladimírom Bilčíkom, s ktorým poslanci diskutovali o aktuálnych prioritách Európskeho parlamentu, o budúcoroćných eurovoľbách a dôležitosti zvyšovania povedomia o EÚ a jej inštitúciách. V poobedňajších hodinách mala delegácia BSK príležitosť nahliadnuť do práce Európskeho výboru regiónov (EVR), ktorý je pre BSK dôležitou inštitúciou  pri presadzovaní záujmov na pôde EÚ. O agende EVR poslancov BSK oboznámil generálny tajomník EVR Petr Blížkovský a vedúci protokolu Boris Essender, ktorí vyzdvihli aktívnu participáciu a silné postavenie Zastúpenia BSK v Bruseli.

V rámci pracovnej cesty delegácia BSK taktiež absolvovala študijnú návštevu inovačno-vzdelávacieho centra Molengeek, ktorého koncept je založený poskytovaní podpory, vzdelávania a tréningu v oblasti digitálnych zručností a IT technológií pre občanov so sociálne vylúčených komunít.