dve-zupne-skoly-ziskali-unikatny-titul-efektivny-pouzivatel-modelu-caf.-maju-ho-len-styri-skoly-na-slovensku

Dve župné školy získali unikátny titul Efektívny používateľ modelu CAF. Majú ho len štyri školy na Slovensku

Titulom „Efektívny používateľ modelu CAF“ sa môže pýšiť Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej 20 v Bratislave. Je tak štvrtou školou v rámci Slovenska a druhou v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), ktorá ho aktuálne má. Po dvoch rokoch používania tento titul opäť obhájila aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej 16 v Bratislave.

„Školstvo je pre nás stále prioritou číslo jeden. S cieľom zatraktívniť a modernizovať naše stredné školy sme sa sústredili na dva hlavné ciele. Tým prvým je zlepšovanie infraštruktúry. Patria sem rekonštrukcie objektov, zvyšovanie energetickej efektivity budov, či modernizácia vybavenia. Druhá, ťažšia úloha, je práca s pedagógmi, manažment kvality a nastavenia procesov v školách. Práve pre organizácie, ktoré chcú získať celkový obraz o svojich kvalitách, je model CAF ideálnym nástrojom samohodnotenia. Teším sa, že naše školy sú priekopnícke a púšťajú sa aj do takýchto projektov, či už s našou pomocou s využitím externého financovania alebo sami,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Cieľom modelu CAF (z angl. Common Assessment Framework) ako európskeho modelu komplexného manažérstva kvality využívanom vo verejnom sektore, je samohodnotenie organizácie a jej kontinuálne zlepšovanie v každej oblasti svojho pôsobenia.

Titul udeľuje CAF centrum. Po úvodnom udelení je potrebné ho každé dva roky obhájiť. Cieľom je poskytovanie profesionálnych vzdelávacích, konzultačných a analyticko-metodických služieb a popri tom poskytovanie vierohodných a overených informácií či noviniek v oblasti manažérstva kvality. Rovnako je zámerom zintenzívniť činnosti a aktivity v oblasti manažérstva kvality vo verejnej správe, zvýšiť povedomie o dôležitosti, výhodách a problematike riadenia kvality, podporovať zavádzanie modelu CAF a iných systémov manažérstva kvality a rozvíjať diskusiu a výmenu skúseností medzi organizáciami.

Žiakom a manažmentu školy model CAF prinesie systém neustáleho zlepšovania sa prostredníctvom plánovania cieľov, ich vykonania, následnej analýzy, aký mali zmysel, resp. dopad na fungovanie. Práve určenie stratégie a vízie organizácie je veľkým prínosom, pretože následne sa aktivity častokrát vykonávajú tak ako prídu, bez jasného cieľa, čím môže dôjsť k zníženiu kvality celého procesu.

Dôležité je aj procesné riadenie organizácie, teda vyjasnenie si prebiehajúcich procesov a zavedenie riadenia týchto procesov. Patrí sem napríklad tvorba interných smerníc, personálne smernice či proces vzdelávania. V podstate sa na každý kľúčový proces ako prijímacie konanie, teoretické vyučovanie, či praktické vyučovanie, určí zodpovedná osoba a ukazovatele, podľa ktorých bude meraná kvalita vykonávania tohto procesu.

CAF proces je rovnako kľúčový napríklad pri odhalení slabých stránok organizácie. Práve tie bývajú často skryté. Vďaka CAF systému sa dajú odhaliť. Model CAF zabezpečuje aj to, aby si organizácia mohla overiť, v čom je naozaj dobrá a mohla si uvedomiť možnosti zlepšovania sa. Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov.

Implementácia modelu CAF na SOŠ Kvačalovej 20 bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa projektu Smart región BSK.