eko-forum-urcene-pre-zakladne-a stredne-skoly.-tentokrat-v plaveckom-podhradi

Eko-fórum určené pre základné a stredné školy. Tentokrát v Plaveckom Podhradí

Eko-fórum je konferencia o environmentálnom vzdelávaní, výchove a osvete, ktorú od roku 2021 organizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Vždy sa koná v inej časti regiónu. V poradí už piata sa uskutočnila na Záhorí, v obci Plavecké Podhradie, kde sa ho zúčastnili žiaci základných škôl zo Sološnice, Rohožníka, Kuchyne a Lozorna.

„Uvedomujeme si  potrebu a význam environmentálnej výchovy a vzdelávania a to nielen mladých ľudí. Preto sme v roku 2018 spracovali dokument „Koncepcia budovania siete ekocentier v BSK”. V jej zmysle sme začali s rekonštrukciou nevyužívaného kaštieľa v Čunove, ktorý sme premenili na ekocentrum. Pravidelne organizujeme eko-fóra. Raz za pol roka vycestujeme do jednotlivých okresov v kraji, kde starostlivo vybraní poskytovatelia envirovýchovy odovzdávajú svoje skúsenosti žiakom základných a stredných škôl,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

EKO FÓRUM je konferencia zameraná na príklady dobrej praxe v oblasti klimatického vzdelávania, udržateľnej spotreby, zelených opatrení. Tematicky je vždy cielené na témy, ktoré sú pre danú oblasť prioritné. Na západnom úpätí Malých Karpát v krasovom území Plavecký kras sa nachádza množstvo vyvieračiek, krasových prameňov, jaskynných výklenkov a jaskýň. Preto boli témy prezentácií zamerané najmä na ochranu prírody Plaveckého krasu a okolia v spojitosti s jaskyniarstvom, separovanie, recyklovanie odpadu, opatrenia na zmenu klímy, ale dozvedeli sa aj o jedinečnosti Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia. Žiaci mohli nahliadnuť aj do Múzea Plavecký kras, kde získali informácie o potrebnej ochrane prírody v Plaveckom krase a potrebe zachovávania biodiverzity v jaskyniach.

Na záver podujatia sa konala krátka súťaž, kde žiaci odpovedali na otázky pripravené z tém, ktoré odzneli na podujatí. Najlepší boli ocenení eko-cenami a najlepšie tímy dostali aj živé stromčeky. Tie si môžu zasadiť v areáli školy, spoločne sa o nich starať a následne zbierať úrodu.