kastielsky-park-v stupave-sa-docka-komplexnej-revitalizacie.-bratislavska-zupa-chce-prace-spustit-na-jesen

Kaštieľsky park v Stupave sa dočká komplexnej revitalizácie. Bratislavská župa chce práce spustiť na jeseň

Historický kaštieľsky park v Stupave, ktorého korene siahajú až do 17. storočia, prejde komplexnou rekonštrukciou. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zrevitalizuje zeleň, upraví chodníky, doplní mobiliár či osvetlenie. Návrh revitalizácie je vypracovaný tak, aby zostal zachovaný jeho  historický charakter.

„Kaštieľsky park v Stupave je jedinečné miesto, v ktorom však už cítiť zub času. Jeho revitalizáciou mu prinavrátime nielen zašlú slávu, ale tiež vytvoríme obyvateľom i návštevníkom funkčný a estetický priestor určený na voľné chvíle,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

V rámci rekonštrukcie počíta župa so sadovníckym zhodnotením drevín, úpravou komunikácií, vegetačnými úpravami, s doplnením mobiliáru, obmenou osvetlenia, inštaláciou kamerového systému, ako aj s doplnením a rekonštrukciou niektorých architektonických prvkov. Návrh revitalizácie je vypracovaný tak, aby odkazoval na históriu parku.

Revitalizácia bude vykonaná ako celok, ktorý obsahuje viacero stavebných etáp. Zahŕňa obnovu parkových plôch, vrátane rekonštrukcie ciest, zmien v trasovaní a povrchových úprav. Súčasťou projektu sú vegetačné úpravy ako oživenie zelene, výrub starých a výsadba nových drevín. Návrh taktiež počíta s osadením parkového mobiliáru prispôsobeného pre všetky vekové kategórie a navrhnutého tak, aby priestor zatraktívnil nielen pre oddych, ale slúžil aj pre kultúrne podujatia. Pribudne parkové osvetlenie a kamerový systém. Projekt sa dotkne aj architektonických prvkov parku, ktoré budú zrekonštruované, obnovené alebo doplnené. Na tomto území sa nachádzajú hodnotné prvky pochádzajúce z historického obdobia a súvisia s historickými obdobiami parku. Do parku je snaha včleniť aj nové architektonicko-umelecké prvky, ktoré vnesú do prostredia atmosféru a vznešenosť a podporia praktické využitie parkových plôch na oddych a relax.

„Parky sú dôležitými rekreačnými oblasťami a vyhľadávanými turistickými destináciami pre miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z prihraničných regiónov. Všetky majú unikátnu polohu v centre mesta a sú pod tlakom čoraz zreteľnejšej klimatickej zmeny. Rastúci počet obyvateľov a zvyšujúci sa podiel zastavaných plôch vytvára výrazný tlak na funkciu verejného priestoru,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

Začiatok prác je odhadovaný na jeseň 2024, čomu bude predchádzať proces úspešného verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Odhadovaná suma revitalizácie parku podľa projektovej dokumentácie je vyčíslená na približne 1,5 mil. eur. Reálna suma vzíde z verejného obstarávania.

Projekt bude financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027. Rekonštrukcia parku sa realizuje prostredníctvom projektu ParksFit4Future. Jeho zámerom je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT, zachovanie a rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu zvýšením povedomia a vytvorením adekvátneho priestorového zázemia. V rámci projektu sa zrevitalizujú tri historické parky – Kaštieľsky park v Stupave, Zámocký park v Eisenstadte a park Schönbrunn vo Viedni.

Ďalšími projektovými výstupmi bude vypracovanie dvoch odborných štúdií, kultúrne oživenie miestneho dedičstva prostredníctvom rôznych podujatí pre širokú odbornú i laickú verejnosť a  šírenie povedomia miestnej histórie prostredníctvom digitalizácie.