koncepcia-rozvoja-socialnych-sluzieb-bratislavskeho-kraja

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb bratislavského kraja

Bratislavský samosprávny kraj uzavrel Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Topoľčiansko, ktorej predmetom je vypracovanie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024 – 2030. Koncepcia je záväzný, strategický dokument a jeho cieľom je zabezpečenie rozvoja, dostupnosti a kvality sociálnych služieb v kraji.

Proces vypracovania koncepcie je rozvrhnutý na niekoľko fáz, v rámci ktorých sa zanalyzujú potreby prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb a občanov kraja v oblasti sociálnych služieb. Na základe výsledkov analýzy budú stanovené línie ďalšieho vývoja sociálnych služieb v kraji s následnou implementáciou a realizáciou.

Predpokladaný termín schválenia koncepcie v zastupiteľstve BSK je v druhej polovici roka 2024.