kurz-deeskalacnych-technik-v-dss-rozsutec:-zvladanie-situacii-nepokoja-a-ohrozenia

Kurz deeskalačných techník v DSS Rozsutec: Zvládanie situácií nepokoja a ohrozenia

V apríli 2024 sa v Domove sociálnych služieb (DSS) Rozsutec uskutočnil kurz deeskalačných techník pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského kraja. Kurz, ktorý sa konal 15. a 18. apríla 2024, viedol skúsený školiteľ pán Mgr. Ivan Niko.

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu bolo poskytnúť zamestnancom sociálnych služieb praktické zručnosti a vedomosti potrebné na zvládanie situácií klientovho nepokoja a bezprostredného ohrozenia. Kurz sa zameral na základné pojmy ako ujma, nedbanlivosť, telesné a netelesné obmedzenie. Účastníci sa naučili identifikovať rôzne verbálne a neverbálne prejavy klientov, rozoznať dôvody správania a predchádzať fyzickým atakom.

Priebeh školenia

  • Prvá časť dňa: Zamestnanci sa venovali verbálnym a neverbálnym prejavom klientov a ich dôvodom správania. Diskutovali tiež o fyzických atakoch a možných spôsoboch ich riešenia.
  • Druhá časť popoludnia: Účastníci kurzu mali možnosť prakticky vyskúšať, ako reagovať v nebezpečných situáciách. Naučili sa používať šetrné techniky fyzickej obrany a bezpečného úniku zo situácií ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť. Medzi techniky patrili úniky zo škrtenia, ťahania za vlasy, kopania, uhryznutia a odvracania útoku.

Prínos kurzu

Vzdelávanie v oblasti deeskalačných techník je kľúčové pre pracovníkov sociálnych služieb, ktorí denne pracujú s ľuďmi v rôznych emocionálnych stavoch. Školenie v DSS Rozsutec vedené pánom Mgr. Ivanom Nikom poskytlo zamestnancom istotu a nové zručnosti na riešenie náročných situácií a bezpečné zvládanie klientovho nepokoja.

Kurz deeskalačných techník poskytol zamestnancom nové možnosti, ako zlepšiť svoju prácu, znížiť stres a bezpečne používať špeciálne úchopy na ochranu seba a ostatných. Zároveň bolo toto vzdelávanie vynikajúcou príležitosťou na lepšie spoznanie seba a kolegov. Kurz tak splnil svoje ciele na výbornú.