muzeum-mesta-bratislavy-uspesne-ukoncilo-rozsiahlu-obnovu-hradu-devin

Múzeum mesta Bratislavy úspešne ukončilo rozsiahlu obnovu hradu Devín

Hrad Devín je jednou z našich najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok a zároveň jedným z najpríjemnejších výletných miest Bratislavy. Ešte lepší zážitok z návštevy hradu prináša úspešne ukončený projekt Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava.

Rozsiahly projekt obnovy hradu Devín s názvom Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, ktorý Múzeum mesta Bratislavy (MMB) spustilo v roku 2021, je úspešne ukončený. V rámci projektu sa realizovalo viacero aktivít. Vďaka ich úspešnej realizácii dnešný areál hradu Devín ponúka vyšší návštevnícky komfort, lepšiu návštevnícku infraštruktúru a väčšiu prístupnosť tejto atraktívnej lokality znevýhodneným skupinám. Dôležitou súčasťou projektu boli aj odborné činnosti a pokračovanie archeologického výskumu. Výsledky projektu spolufinancovaného z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko, boli odprezentované na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo na hrade Devín dňa 12. septembra.

„Sme radi, že sa nám podarilo so zapojením interných a externých odborníčok a odborníkov, partnerov a dodávateľov úspešne zrealizovať projekt takéhoto rozsahu a náročnosti. Verím, že výsledky projektu spríjemnia návštevníkom a návštevníčkam pobyt na hrade Devín a zároveň im pomôžu lepšie využiť edukačný a zážitkový potenciál tejto lokality,” hovorí Zuzana Palicová, riaditeľka MMB. „Ukončením projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava sa však nekončí naša práca na zvyšovaní návštevníckeho komfortu a atraktivity hradu Devín pre rôzne cieľové skupiny. Naďalej pokračujeme v zlepšovaní služieb, prístupnosti areálu hradu, a v rozširovaní a skvalitňovaní programovej ponuky pre široké spektrum publika,“ dodáva.

Nový informačno-navigačný systém (INS) a oddychové zóny s návštevníckou architektúrou

Návrh nového INS, ktorý donedávna na hrade Devín úplne absentoval, pripravili a zrealizovali v spolupráci s MMB, pod ktorého správu hrad patrí, MAPA Architekti a Hungry Studio – víťazi verejnej výzvy. „Projekt mal dve časti – prvá časť sa venovala informačnonavigačnému systému, druhá prvkom drobnej architektúry,“ hovorí Patrícia Botková z MAPA Architekti. Vzhľadom na citlivosť prostredia hradu Devín bolo výzvou nájsť pre INS vhodnú formu. „Chceli sme nájsť čo najsubtílnejšiu formu, ktorá by zapadla do prostredia, vizuálne ho nenarúšala, a zároveň dostať na panely všetok potrebný obsah,“ približuje Jakub Lysý z Hungry Studio.

Výsledkom je nový informačno-navigačný systém pozostávajúci z viac ako 26 informačných a navigačných panelov osadených naprieč celým hradným areálom. Panely obsahujú texty o rôznych súčastiach hradného areálu, ich histórii a význame v troch jazykových mutáciách – v slovenčine, angličtine a nemčine. Na paneloch návštevníci a návštevníčky nájdu aj QR kódy, cez ktoré majú možnosť dostať na novú webstrábku hradu Devín, ktorá okrem praktických informácií v troch jazykoch ponúka aj obsah o ďalších zaujímavých reáliách hradu, jeho histórie a okolia.

„Zámer rozšíriť INS do online prostredia bol od začiatku dôležitou súčasťou projektu. Nová webstránka nám už dnes umožňuje poskytovať rozsiahlejšie informácie o histórii hradného areálu, jeho okolí, prírode či archeologickom výskume. A najmä, takto ich vieme aj do budúcnosti dopĺňať a aktualizovať,“ hovorí Milan Zálešák, vedúci lokality MMB Hrad Devín.

Veľmi dôležitým hľadiskom pri tvorbe INS bolo dosiahnutie čo najväčšej miery inkluzivity. Dlhodobým cieľom Múzea mesta Bratislavy je sprístupniť ho čo najširšiemu spektru návštevníkov a návštevníčok vrátane tých, ktorí žijú s niektorým z typov zdravotného znevýhodnenia. „Vhodnosť jednotlivých prvkov, ich formu a implementáciu sme priebežne aktívne konzultovali s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), čo sa ukázalo ako krok správnym smerom. Mohli sme tak napasovať jednotlivé prvky presne na potreby cieľovej skupiny,“ približuje Viktor Agócs, vedúci oddelenia správy budov a ochrany pamiatok MMB. Jednotlivé informačné panely tak obsahujú popisy v Braillovom písme a tiež QR kód, cez ktorý bude čoskoro možné prekliknúť sa k audio sprievodcovi hradným areálom umiestnenému na novej webstránke hradu Devín. V príprave je takisto osadenie reliéfnej mapy a haptického modelu hradného areálu.

Keďže na hrade absentovali aj odpočinkové zóny či miesta poskytujúce tieň, časť financií z projektu bola alokovaná na riešenie návštevníckej architektúry. „Výsledkom sú viaceré oddychové zóny vrátane dvoch čiastočne prestrešených drevených pavilónov s príjemne hravým dizajnom, ktoré ponúkajú tienisté miesto na oddych a občerstvenie počas prehliadky areálu hradu. Zároveň je to priestor využiteľný na rôzne prednášky či workshopy, ktorými pravidelne obohacujeme programovú ponuku hradu Devín,“ približuje M. Zálešák.

V rámci projektu boli ďalej realizované aj odborné práce a výskum.

Archeologický výskum

Súčasťou projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava bola aj ďalšia etapa archeologického výskumu, ktorý v lokalite hradu Devín nepretržite prebieha už viac ako 110 rokov. Etapu výskumu uskutočnenú aj vďaka projektu počas roka 2022 realizovali Dominika Ferenčíková Hulková a Peter Barta pod vedením Jaroslavy Schmidtovej. Nadviazali tým na výskum, ktorý tu v rokoch 2017 – 2021 viedla Katarína Harmadyová. V nedávno ukončenej etape výskumu, medzi nájdenými nehnuteľnými a hnuteľnými pamiatkami z obdobia od druhej polovice 6. tisícročia pred n. l. do druhej polovice 2. tisícročia sú najdôležitejšími tri výrazné, časovo odlišné skupiny nálezov. Reprezentujú pohrebiskovú aktivitu v eneolite (prelom 3. a 4. tisícročia pred n. l.), sídliskovú aktivitu v neskorej dobe laténskej (2. pol. 1. stor. pred n. l.) a pohrebiskovú aktivitu v ranom stredoveku (koniec 8. až začiatok 10. stor.)

„Najvýznamnejšími nájdenými pamiatkami z eneolitu (neskorej doby kamennej) sú hroby. Tvoria ich kostrové pozostatky muža odkryté v novembri 2021 a ďalší hrobový nález, ktorý začíname práve odkrývať (august 2023),“ uvádza archeológ Peter Barta. Okrem toho boli v roku 2022 objavené ďalšie zaujímavé nálezy:

  1. kolová stavba so základovými žľabmi, bude datovaná vo vzťahu k hrobu dospelého jedinca,
  2. jama vyplnená zvyškami požiarom zaniknutej nadzemnej dreveno-hlinitej konštrukcie, ktorá bude datovaná chronometricky (s pomocou rádiouhlíka),
  3. kostrový hrob dospelého jedinca so železným nožom, ktorý bude datovaný chronometricky,
  4. kostrový hrob dieťaťa s dvomi nádobami,
  5. bližšie nešpecifikovateľné doklady produkcie štiepaných kamenných nástrojov v areáli hradu (čepieľky, zvyšky jadier, odštepy – v sekundárnej polohe) zo širokého časového intervalu staršej doby bronzovej,
  6. rastlinné makrozvyšky extrahované zo sedimentu.

Najzaujímavejšie výsledky archeologického výskumu realizovaného v rokoch 2021 – 2023 sú zhrnuté na informačných paneloch, ktoré sú návštevníkom a návštevníčkam prístupné vo Výstavnom pavilóne v priestoroch dolného hradu.

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy, Foto: Marek Velček / Hlavné mesto Bratislava