na-rendezi-v-raci-vznika-nove-namestie

Na Rendezi v Rači vzniká nové námestie

Na Dopravnej ulici v Rači pokračuje výstavba námestia. Po dokončení projektu bude zastávka MHD umiestnená vodorovne s vozovkou, bude tam lepšie zázemie pre chodcov, lavičky, koše, stojany na bicykle a aj nové stromy.

„Po prerušení z dôvodu zlých podmienok na stavebné práce z dôvodu počasia pokračuje zhotoviteľ s kompletnou rekonštrukciou námestia na Dopravnej. Z dôvodu zle zhutneného pôvodneho podkladu starého približne 50 rokov sa musel dopĺňať recyklát. Predpokladáme dokončenie prác v polovici apríla 2024,“ priblížil starosta mestskej časti Bratislava-Rača Michal Drotován.

„Rozhodli sme sa, nech radšej je projekt dobre urobený aj za cenu menšieho zdržania ako keby o pár rokov sadol. V súčasnom stave už vidíte podľa obrubníkov, kde bude viesť asfaltová prístupová cesta aj s parkoviskom a kde bude zámková dlažba a pešia časť aj s novou zastávkou MHD. Po dokončení projektu bude zastávka MHD umiestnená vodorovne s vozovkou, bude tam lepšie zázemie pre chodcov, lavičky, koše, stojany na bicykle a aj nové stromy,“ spresil starosta.

Existujúca asfaltová spevnená plocha bola značne degradovaná. Na predmetnej ploche neexistovala žiadna organizácia dopravy. Na pôvodnej asfaltovej ploche sa nachádzala autobusová zástavka prístrešok, trafostanica a inžinierske siete, ako vodovod, kanalizácia, plyn, elektrické a optické káblové vedenie. V strede spevnenej plochy bola zeleň.

Celková riešená plocha je vo výmere 1575 m2. Pre potreby vyriešenia organizácie dopravy a vytvorenia spevnenej plochy pre peších na Dopravnej ulici v Bratislave v mestskej časti Rača bude upravené dopravné usporiadanie existujúcej plochy.

Rekonštrukcia spočíva vo vytvorení miestnej cesty celkovej dĺžky 58,74 m a šírky 6,0 m. Na miestnu cestu je celkovo napojených 13 ks kolmých parkovacích miest rozmeru 5,50 x 2,50 m a na jednom mieste 6 stojanov na bicykel. Vo zvyšnej časti plochy bude vytvorená plocha námestia s lavičkami a s novou výsadbou. Konštrukcia spevnených plôch je navrhnutá v mieste miestnej cesty a parkovacích miest z asfaltovej vozovky, vyvýšená časť námestia je z betónovej dlažby, autobusový záliv je z cementobetónového jednovrstvového krytu.

Súčasťou projektu je riešené aj odvodnenie povrchových a podzemných dažďových vôd. Odvodnenie parkoviska a miestnej cesty je riešené pomocou dvoch uličných vpustí, pomocou ktorých budú povrchové a podpovrchové dažďové vody odvádzané cez odlučovač ropných látok do vsakovacích zariadení na pozemku investora. Vyvýšená plocha námestia bude vyspádovaná do dvoch uličných vpustí s napojením do vsakovacích zariadení na pozemku investora.